PFRON: Rusza program ”Rehabilitacja 25 plus”

PFRON: Rusza program ”Rehabilitacja 25 plus”

Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno–wychowawcze). Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od 7 września 2018 r. do 8 października 2018 r.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”. Zarząd PFRON, w dniu 4 września 2018 roku przyjął procedury realizacji programu, ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta miesięcznie oraz wyznaczył termin naboru wniosków w programie.

W ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Podmioty prowadzące OREW i ORW, mogą udzielać wsparcia w zakresie:

– usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;

– udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;

– udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;

– pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, a także utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;

– pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;

– działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;

– transportu.

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016–2020 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki w OREW bądź ORW, bądź SPdP. Program realizowany jest na terenie całego kraju jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne:

– rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

– rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w ramach programu maksymalnie przez dwa lata szkolne, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W roku szkolnym 2018/2019 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

W związku z uruchomieniem programu dla okresu przypadającego na rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od dnia 7 września 2018 r. do dnia 8 października 2018 r.

 

 

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18768 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.