Grudziądz: Dotacje na zadania publiczne

Grudziądz: Dotacje na zadania publiczne

Ogłoszono 5 otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 r. Oferty można składać do 18 stycznia.

Z budżetu miasta zostaną przekazane pieniądze na:
– ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
– turystykę i krajoznawstwo.

Więcej informacji o zasadach udzielania dotacji zostało opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego tutaj.