DYPLOMY W SCHOLA CANTORUM ELBINGENSIS

21 czerwca br. w kościele Bożego Ciała odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie Elbląskiej Szkoły Kantorów. Na egzaminy wieńczące półroczny cykl warsztatów i szkoleń stawiły się 42 osoby, których zadaniem było wykonanie wskazanej psalmodii z uwzględnieniem wszelkich zasad wyuczonej techniki wokalnej, artykulacji oraz estetyki form recytatywnych. Kolejny cykl warsztatów Elbląskiej Szkoły Kantorów rozpocznie się w lutym 2009 roku.

Uczestnicy spotkania musieli także wykazać się wiedzą teoretyczną na temat śpiewów „Proprium Missae” i „Ordinarium Missae”, a także elementarnymi wiadomościami o śpiewach międzylekcyjnych w odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II. Po egzaminie wszyscy zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył wykładowca Scholae Cantorum Elbingensis – ks. mgr. lic. Grzegorz Mocarski (Olsztyn). Przed błogosławieństwem dyrektor szkoły wprowadził nowych kantorów psalmu w ich posługę, wręczając przy tym dyplomy i świadectwa ukończenia prowadzonych warsztatów i kursu doskonalącego.

Przypominamy, że kolejny cykl warsztatów Elbląskiej Szkoły Kantorów rozpocznie się w lutym 2009 roku. Projekt ten skierowany jest do ludzi uzdolnionych muzycznie, którzy po jego ukończeniu będą mogli podjąć posługę psałterzysty i kantora w swoich parafiach. Jest on również odpowiedzią na zalecenia posoborowych dokumentów liturgicznych, w których m.in. czytamy: „Zadaniem psałterzysty jest wykonywanie psalmu lub innej pieśni biblijnej zamieszczonej między czytaniami. Aby psałterzysta mógł poprawnie pełnić tę funkcję, powinien koniecznie posiąść sztukę wykonywania psalmodii oraz zdobyć umiejętności prawidłowej wymowy i dykcji” (Nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego nr 102).

Ponadto zapraszamy, zarówno kapłanów, kleryków, osoby konsekrowane, organistów i kantorów, którym na sercu leży piękno celebracji liturgii, do uczestnictwa w I Diecezjalnym Kongresie Muzyki Liturgicznej, który odbędzie się 22 listopada br., w święto św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego oraz auli kościoła Bożego Ciała.

Program Kongresu:

10.00 – Msza święta – J.E. Ks. Bp. Józef Wysocki (kaplica seminaryjna)
11.00 – Kawa cecyliańska (gmach kościoła Bożego Ciała)
11.30 – Sesja naukowa i koncert cecyliański (aula kościoła Bożego Ciała)
13.30 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2929