Toruń: Nabór do przedszkoli i klas pierwszych

Toruń: Nabór do przedszkoli i klas pierwszych
Fot. Mateusz Misztal

Od 4 marca rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz do klas I w tych szkołach.

Szczegółowy harmonogram tych postępowań rekrutacyjnych określa zarządzenie nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie obowiązują regulacje związane z obwodem, w którym zamieszkuje dziecko. Ma to natomiast znaczenie w rekrutacji do klasy I w szkole podstawowej. W załączniku do uchwały nr 1244/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r., przypisano nazwy ulic do poszczególnych szkół. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 marca 2024 r., tj. w dniu rozpoczęcia postępowań rekrutacyjnych.

Postępowania rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i klasy I w szkołach podstawowych, z wyjątkiem postępowań prowadzonych przez szkoły specjalne (Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Zespole Szkół nr 19 z siedzibą przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu oraz Szkołę Podstawową Specjalną im. ks. prof. Józefa Tichnera nr 26 w Zespole Szkół nr 26 z siedzibą przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu) i Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu, będą odbywały się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja dotycząca systemu informatycznego, za pośrednictwem którego odbywać się będą postępowanie rekrutacyjne, oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowań rekrutacyjnych, kryteriów rekrutacji, oferty szkół i przedszkoli, zostaną podane wkrótce.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły. Odmienne rozwiązanie dotyczy nowo utworzonych szkół. W tym przypadku postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana w innym przedszkolu, szkole, prowadzonych przez ten sam organ prowadzący i wskazanych przez ten organ. W Toruniu po raz pierwszy będą prowadzone postępowania rekrutacyjne do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów:

  • przedszkolnych będzie prowadziło Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika z siedzibą przy ul. Tymona Niesiołowskiego 4 w Toruniu (zarządzenie nr 13 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania przedszkola właściwego do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu, na rok szkolny 2024/2025),
  • klasy I będzie prowadziła Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii z siedzibą przy ul. gen. Józefa Hallera 79 w Toruniu (zarządzenie nr 14 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania szkoły właściwej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu, na rok szkolny 2024/2025)

Warto już teraz wiedzieć, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, czy też klasy I szkoły podstawowej, rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia nr 11/2024:

  • do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy I w szkole podstawowej,
  • uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor przedszkola, szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2023/2024) do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych GMT, w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w następnym roku szkolnym (2024/2025) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. w terminie do 26 lutego 2024 r.) złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Magdalena Winiarska / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email