Prezes fundacji zdefraudował ponad 20 mln zł darowanych na pomoc chorym dzieciom

Prezes fundacji zdefraudował ponad 20 mln zł darowanych na pomoc chorym dzieciom
Fot. Pixabay

Kilkudziesięciu policjantów z Mazowsza i funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszło jednocześnie do siedzib i mieszkań prezesa fundacji i powiązanych z nim osób w związku z oszustwem 560 tys. osób, które przekazały datki na zbiórki charytatywne, w tym leczenie chorych dzieci, a faktycznie pieniądze trafiały do kieszeni prezesa, u którego zabezpieczono majątek, m.in. 33 nieruchomości w tym luksusowe apartamenty, 3 samochody osobowe o wartości ponad 1,2 mln zł, a także konta i znaczne ilości gotówki. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w 2. Wydziale do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej nadzoruje śledztwo, prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, którego przedmiotem jest działalność kilku zorganizowanych grup przestępczych na terenie Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Rzeszowa oraz innych miejscowości kraju, a także poza jego granicami, polegająca na popełnianiu przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, a także przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych skutkujących uchyleniem się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym, a także uzyskaniem nienależnych zwrotów należności podatkowych. W jego toku dotychczas zarzuty usłyszało już 180 osób.

W toku tego śledztwa ustalono, iż prezes fundacji statutowo zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom dotkniętym chorobami, opracował mechanizm wyłudzania od darczyńców środków pieniężnych, które następnie, sprzecznie z jej statutem i regulaminem, przeznaczał na zaspokajanie własnych potrzeb.

24 października funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, z udziałem funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu dokonali zatrzymania Jarosława Ś. – prezesa fundacji charytatywnej oraz kilku spółek prawa handlowego, któremu po przewiezieniu do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator przedstawił zarzuty.

Wymienionemu zarzucono doprowadzenie 560 000 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 20 242 557 zł, jak również pranie brudnych pieniędzy tj. udaremnianie lub znaczne utrudnianie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia. Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych w łącznej wysokości 7 278 217,91 zł.

Mechanizm działania podejrzanego polegał na tym, że wykorzystując trudną sytuację majątkową, zdrowotną oraz rodzinną podopiecznych ww. fundacji, stan wojny na terenie Ukrainy, za pośrednictwem źródeł masowego przekazu, w tym strony internetowej, zorganizował co najmniej 72 zbiórki charytatywne, w ramach których zadeklarował środki pieniężne do zebrania na łączną wartość 19 844 715,00 zł, zapewniając darczyńców oraz beneficjentów zbiórek, iż wpłacone sumy zostaną przeznaczone na cele prowadzonych zbiórek.

Jednocześnie Jarosław Ś., pomimo ciążącego na nim obowiązku bieżącego informowania na stronie internetowej fundacji o wysokości rzeczywiście wpłaconych darowizn, świadomie i celowo zaniechał tego, przekazując niezgodną z prawdą informację o zebraniu pieniędzy w łącznej kwocie 1 194 968,28 zł. W ten sposób ukrył przed darczyńcami oraz beneficjentami zbiórek faktycznie uzyskane środki pieniężne w łącznej wysokości 28 575 606,45 zł, wprowadzając tym samym darczyńców, jak i osoby fizyczne, na rzecz których były prowadzone zbiórki oraz ich przedstawicieli ustawowych w błąd co do wysokości zebranych środków pieniężnych, a tym samym zasadności prowadzenia dalszych zbiórek, uzyskując w ten sposób należne ww. fundacji środki pieniężne.

Działając w powyższy sposób podejrzany doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 560 000 ustalonych pokrzywdzonych – darczyńców fundacji, w łącznej kwocie 20 242 557 zł.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.

Ponadto prokurator zabezpieczył majątek należący do podejrzanego, jak i podmiotów od niego zależnych, w tym 33 nieruchomości o łącznej wartości 9 805 000 zł, 3 samochody osobowe o łącznej wartości 1 245 000 zł, pieniądze w łącznej kwocie 615 375 zł, 6583 USD, 2 332 euro. Transfer kolejnych środków pieniężnych w kwocie przeszło 1 760 000 zł został przez organy ścigania zablokowany na rachunkach bankowych podmiotów zależnych od podejrzanego.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu / Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu
Print Friendly, PDF & Email