Poznań: Wniosek o zapewnienie dostępności

Poznań: Wniosek o zapewnienie dostępności
Fot. nadesłane

Mieszkaniec Poznania, lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zaczynają obowiązywać kolejne przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do tej pory każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, miał prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Ta możliwość pozostaje i  teraz. Dochodzi do niej kolejna. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, taki mieszkaniec Poznania, lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien poprawić dostępność wskazaną we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Poznania
  • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  • wysłać drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@um.poznan.pl

Jeżeli dostępność nie zostanie zapewniona wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Print Friendly, PDF & Email