Budżet województwa 2023 nastawiony na inwestycje

Budżet województwa 2023 nastawiony na inwestycje
Fot. nadesłane

W czwartek 29 grudnia podczas ostatniej w tym roku sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego radni sejmiku większością głosów uchwalili budżet na 2023 rok. 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 11 było przeciw.

– To realistyczny i bezpieczny budżet, a jednocześnie kolejny rok z rzędu znacząco proinwestycyjny – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – W pełni zabezpieczyliśmy środki na realizację zadań, inwestycje, także te dofinansowane ze środków europejskich, na dotacje celowe, a także rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Zapewniamy funkcjonowanie wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. Wyraźnie zmniejszamy zadłużenie, co nam otwiera pole do działania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

– To jest dobry budżet na trudne czasy, dynamiczny i prorozwojowy, który potwierdza dobrą kondycję finansową regionu – mówi przewodnicząca sejmiku Bernadeta Hordejuk. – W tej i poprzednich kadencjach sejmiku nie mieliśmy jeszcze budżetu, który nie uwzględniałby zaciągania pożyczek, w tym to się udało, co więcej spłaciliśmy niektóre z naszych finansowych zobowiązań. To pokazuje naszą skuteczność w działaniu w trudnych czasach. Dołożymy starań, by jeszcze bardziej efektywnie wydatkować środki na infrastrukturę i szeroko rozumianą promocję województwa, w tym na zintensyfikowanie działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla inwestorów i eksporterów.

W 2023 roku około 38 proc. wydatków samorządu województwa będą stanowić wydatki majątkowe, czyli właśnie na inwestycje. Wydatki te w porównaniu do poprzedniego roku kształtują się na porównywalnym poziomie. Jest to konsekwencja realizowania ofensywnej polityki proinwestycyjnej.

Aż 310,9 mln zł zaplanowano na inwestycje drogowe i mostowe. Ponadto 52 mln zł zostanie przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury. Duże znaczenie dla lokalnych społeczności ma Program Chodnikowy i Nakładkowy, którego kontynuacja jest planowana na 2023 rok.

Wyjątkowo duży nacisk położono na zabezpieczenie finansowania zadań
w systemie ochrony zdrowia. W 2023 roku na te cele samorząd województwa przeznaczy 36,9 mln zł. Względem roku 2022 jest to wzrost o 1 mln zł.

Na realizację zadań z zakresu organizacji transportu publicznego (kolejowego, autobusowego) zaplanowano wydatki w kwocie 145,6 mln zł. Względem 2022 roku jest to wzrost o ponad 27,3 mln zł.

W projekcie budżetu wydzielono kwotę prawie 41 mln zł na oświatę. Subwencja z budżetu państwa na ten cel pokrywa ok. 56 proc. ponoszonych kosztów, brakującą kwotę, tj. prawie 17 mln zł, musi pokryć samorząd województwa z własnych środków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to jeden z najważniejszych działów budżetu samorządu województwa.

W 2023 roku na rozwój i upowszechnianie kultury przeznaczone zostanie 100,3 mln zł. W ramach tej kwoty najwyższe wartości stanowią: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich instytucji kultury w łącznej wysokości prawie 61,7 mln zł, dotacje na finansowanie inwestycji 29,3 mln zł. Ponadto 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na ochronę zabytków. W porównaniu z projektem budżetu na 2022 rok w tym dziale notuje się wzrost o 6,7 mln zł.

Samorząd województwa przeznaczy także 31,4 mln zł na szeroko pojmowaną pomoc społeczną, inwestycje w rynek pracy, włączenie społeczne.

W kwocie ponad 11,3 mln zł mieszczą się działania w zakresie szeroko pojmowanej ochrony środowiska. Planowane jest opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem a także przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu „Niebiesko-zielone Granty dla Warmii i Mazur”. Ze wspomnianej kwoty ok. 8,4 mln zł trafi do parków krajobrazowych.

Kwotę w łącznej wysokości 2,45 mln zł przeznaczono na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa wodnego.

W 2023 roku zaplanowano środki w budżecie na realizację kolejnych edycji konkursów: Łączy nas turystyka, Granty Sportowe Marszałka, Małe Granty Sołeckie Marszałka, Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla czy też Granty Marszałka dla Rodzinnych ogrodów Działkowych.

W budżecie zaplanowano także środki na stypendia i nagrody dla wybitnych naukowców, studentów, artystów i sportowców z regionu.

Print Friendly, PDF & Email