850 zgłoszeń. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego po konsultacjach społecznych

850 zgłoszeń. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego po konsultacjach społecznych
Fot. Max Fischer / Pexels

Wsparcie na rzecz: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia – to główne cele programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS). Jego budżet to ponad 4 miliardy euro. Wpłynęło ponad 850 zgłoszeń od ponad 130 instytucji i osób.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wszystkie zgłoszenia szczegółowo przeanalizuje, a efektem tej pracy będzie raport z konsultacji publicznych zawierający stanowisko do każdej ze zgłoszonych uwag. Raport wkrótce przedstawiony zostanie na stronie internetowej MFiPR.

– W obszarze zdrowia zachowaliśmy trzy filary wsparcia: profilaktyka i zdrowie publiczne, kadry systemu ochrony zdrowia oraz zwiększanie dostępności usług opieki zdrowotnej. Priorytetem, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, jest przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej (deinstytucjonalizacja) opieki medycznej. W szczególności wspierać chcemy osoby starsze potrzebujące opieki, w tym osoby z chorobą Alzheimera, dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z niepełnosprawnościami w każdym wieku – tłumaczy wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wśród zmian w zapisach programowych pojawił się otwarty katalog chorób cywilizacyjnych, których będą mogły dotyczyć działania profilaktyczne – dodano do niego np. choroby oczu – a także katalog planowanych do wdrożenia rozwiązań w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej. Zwiększono także skalę wsparcia w zakresie włączania organizacji pozarządowych, reprezentujących pacjentów w działania w obszarze ochrony zdrowia.

W obszarze wsparcia ekonomii społecznej zdecydowano się na podniesienie o 35 mln zł budżetu na przyznawanie tzw. „premii społecznej” – wsparcia dla samorządów zlecających realizację usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Postanowiono również wprowadzić do FERS wsparcie dla tworzenia sieci i franczyz podmiotów ekonomii społecznej o charakterze biznesowym. Jest to nowy typ operacji, wprowadzony w odpowiedzi na liczne sygnały środowiska ekonomii społecznej. Alokacja na te działania będzie wynosić 15 mln zł.

– Wprowadziliśmy zapisy dotyczące wsparcia dialogu społecznego w zakresie transformacji energetycznej i w zakresie zapewnienia pracownikom zdrowego i dobrze przystosowanego środowiska pracy, pozwalającego zachować aktywność zawodową w zdrowiu. W zakresie działań służących wsparciu organizacji pozarządowych, pozytywnie przyjęliśmy postulat realizacji komponentu informacyjno-promocyjnego w działaniach NGO służących zwiększeniu ich udziału w konsultacjach aktów prawnych – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

MFiPR
Print Friendly, PDF & Email