Warmińsko-mazurskie: Zachowajmy dziedzictwo kulturowe na wiejskich obszarach

Warmińsko-mazurskie: Zachowajmy dziedzictwo kulturowe na wiejskich obszarach
Fot. pixabay.com

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza 16. edycję konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2021 roku.

W tegorocznej edycji konkursu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 250 tys. zł. dla gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Na dofinansowanie nie mogą liczyć natomiast zadania związane z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków.

– Wszystkie zrealizowane inwestycje są przez lata wizytówką wiejskich obszarów. Czynią małe miejscowości terenami aktrakcyjnymi do spędzania czasu wolnego, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. – przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W mieszkańcach zakorzeniła się chęć działania na rzecz lokalnego środowiska lokalnego i jednocześnie odpowiedzialność za jego rozwój. To oczywiście ma olbrzymie przełożenie na tożsamość regionalną. Cieszę się, że przedstawiciele wiejskich obszarów mają partnera w postaci samorządu województwa.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6327-zachowajmy-dziedzictwo-kulturowe-na-wiejskich-obszarach

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Print Friendly, PDF & Email