Prawo: Zmiana kwot jednorazowego odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobie zawodowej

Prawo: Zmiana kwot jednorazowego odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobie zawodowej

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku obowiązują nowe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 809 zł. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje 14 165 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas można liczyć na 72 850 zł.

Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy kwota wynosi 36 425 zł. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 72 850 zł i 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci. Natomiast 14 165 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Każdy z nich może otrzymać 14 165 zł, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Wszystkie wymienione stawki są kwotami brutto.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydawana jest ona w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej oraz wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Wyróżnia się również inne świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, które wypłaca ZUS i finansuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą, jak również pokrycie strat za przedmioty utracone lub uszkodzone w wyniku wypadku.

Więcej informacji można uzyskać w każdej placówce ZUS, na stronie internetowej www.zus.pl lub pod numerem telefonu 22 560 16 00. 

  Monika Górecka Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15694