Od 1 marca wzrosną emerytury i renty

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty

Jak co roku świadczenia zostaną objęte waloryzacją, a to oznacza, że na kontach emerytów i rencistów pojawią się większe świadczenia. Wzrosną również kwoty najniższych emerytur i rent. Żeby otrzymać zwaloryzowane świadczenie nie trzeba składać wniosku, bo ZUS podwyższa je z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto obowiązującego na koniec lutego przez procentowy wskaźnik. Tegoroczna waloryzacja jest wyjątkowa, ponieważ jest zarówno kwotowa jak i procentowa. W tym roku wskaźnik wynosi 102,86%. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o 2,86 %. W przypadku waloryzacji kwotowej, będzie to 70 zł brutto. Warunkiem, aby otrzymać 70 zł waloryzacji, jest posiadanie przez emeryta odpowiedniego stażu pracy. Dla kobiety wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn – 25 lat. Renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy również wzrosną o 70zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe – co najmniej o 35 zł brutto.

Dla osób, za które odprowadzane były niskie składki, ale miały odpowiedni staż pracy, minimalna emerytura od marca wyniesie 1100 zł. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna oraz najniższa renta rodzinna od marca również będą wynosić 1100 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 825 zł, a świadczenie przedemerytalne -1140,99 zł.

Waloryzacja ma na celu zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dlatego też emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.