Toruń: Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych

Toruń: Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych
Fot. Sławomir Kowalski

Trwa postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

W toruńskich szkołach wolne są 434 miejsca:

  • w liceach: 121,
  • w technikach: 210,
  • w Branżowych Szkołach I stopnia: 103.

Dla porówniania, w ubiegłym roku tj. 2022 w naborze uzupełniającym było 340 miejsc wolnych, a po naborze uzupełniającym niektóre szkoły (II LO, VI LO, XIII LO, Technikum nr 1, nr 3, 4, 7, 9, XIII, BSI stopnia nr 1, nr 5, nr 7) nadal dysponowały wolnymi miejscami (137).

Wnioski w postępowaniu uzupełniającym można składać do 31 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

Dokumenty w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną danej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00.

W terminie do 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 10 sierpnia 2023 r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do danej szkoły – 11 sierpnia 2023 r. (piątek) godz. 12:00.

W tym samym czasie, co postępowanie uzupełniające, trwa procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym. Przypominamy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostały ogłoszone w dniu 24 lipca 2023 r. Rodzice kandydatów nieprzyjętych w tym postępowaniu mogą skorzystać z procedury odwoławczej. W tym celu, w terminie do dnia 27 lipca 2023 r., należy złożyć do komisji rekrutacyjnej przy szkole, do której kandydat nie został przyjęty, wniosek o sporządzenie odmowy przyjęcia. Stąd wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym przeznacza się również na potrzeby procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym.

Poniżej opis procedury odwoławczej:

  • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. do 27 lipca 2023 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  • Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
Paula Gałązka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email