Rząd przeznaczy więcej pieniędzy na realizację programu „Za życiem”

Rząd przeznaczy więcej pieniędzy na realizację programu „Za życiem”
Fot. Pixabay

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w programie „Za życiem”. Większość realizowanych działań będzie kontynuowana w dotychczasowej lub zmienionej formie.

Od 2022 roku realizowane będą również nowe działania m. in. przygotowujące niepełnosprawną młodzież do wejścia na rynek pracy. Zwiększy się też budżet programu. W latach 2022-2026 na realizację programu rząd chce przeznaczyć około 6 mld złotych. Tylko w 2022 roku będzie to ponad 970 mln

W programie zaplanowano uruchomienie nowych działań:

  • Doradca rodziny to działanie, którego celem jest zapewnienie kobietom w ciąży i ich rodzinom oraz rodzinom z dzieckiem/osobą niepełnosprawną dostępu do poradnictwa w zakresie form wsparcia, z których mogą skorzystać rodziny, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Rząd chciałby, żeby taki doradca (przynajmniej jeden) był zatrudniony w każdym powiecie, w pełnym wymiarze czasu pracy, proporcjonalnie do liczby ludności w powiecie.
  • Tranzycja na rynek pracy to działanie, które m. in. zakłada zmianę systemu przygotowania zawodowego uczniów z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Będzie ono realizowane przez organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnościami, organizacje pracodawców oraz szkoły specjalne.
  • Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo to działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Ich celem jest m. in. pomoc młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich oraz przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa.
  • Zwiększenie dostępności pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością będzie realizowane w oparciu o funkcjonujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiety w ciąży oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny będą mogły skorzystać z pomocy poza kolejnością. Zniesione ma być też kryterium trudnej sytuacji finansowej przy ubieganiu się o pomoc.

Realizacja nowych działań ma rozpocząć się w 2022 roku, poza działaniem dotyczącym doradcy rodziny, którego realizacja została przewidziana od 2023 roku.

Przyjęta przez rząd uchwała zakłada również zmiany w wybranych działaniach programu. Dotyczyć one będą m. in. rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z tej formy pomocy mogą skorzystać również ojcowie oraz inne osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi dziećmi. Więcej pieniędzy trafi też do placówek, które przygotowują dzieci z problemami rozwojowymi do rozpoczęcia nauki. W 2017 roku, na początku funkcjonowania programu, było to 47 mln zł, w 2022 roku będzie to ponad 97 mln zł, a w latach 2024-2026 – co roku po 110 mln zł.

– Zależy nam na tym, by wsparcie w ramach programu było tak zaprojektowane, by odpowiadać na realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Przegląd i ocena programu, które dokonaliśmy w 2021 roku służyły właśnie wypracowaniu tych najlepszych rozwiązań – mówi Paweł Wdówik, wiceminister MPiPS.

MPiPS
Print Friendly, PDF & Email