Edukacja obywatelska zamiast HIT

Edukacja obywatelska zamiast HIT
Fot. Pixabay

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany w ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. – poinformowała w czasie konferencji prasowej minister Barbara Nowacka. Wczoraj (10 kwietnia) do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia ministra edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Na konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka i sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer przedstawiły założenia zmian w ramowych planach nauczania. Zgodnie z projektem rozporządzenia, do szkół ponadpodstawowych zostanie wprowadzone nauczanie z zakresu edukacji obywatelskiej, a w szkołach podstawowych obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

– Edukacja obywatelska to konieczność. Od 1 września 2025 r. zamiast HiT-u zostanie wprowadzony przedmiot edukacja obywatelska, który będzie obowiązywał w drugich klasach szkół ponadpodstawowych – wyjasnia minister Nowacka.

– Szkoła jest tym miejscem, w którym powinno kształtować się postawy obywatelskie, patriotyczne, uczyć o mechanizmach demokracji – podkreśliła Barbara Nowacka.

– Zrealizujemy, to do czego się zobowiązaliśmy. Następny rocznik, który rozpocznie naukę w szkole ponadpodstawowej HiT-u mieć już nie będzie – podkreśliła sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer.

Od września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

Nauka pierwszej pomocy

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które powinien posiadać każdy człowiek.

Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej – edukacji przyrodniczej. Zajęcia te wpisują się i uzupełniają treści uwzględnione w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie rozwijania nawyków i zachowań uczniów w obszarze dbałości o bezpieczeństwo własne i grupy, a w szczególności w obszarze reagowania stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby.

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych nauka udzielania pierwszej pomocy będzie realizowana na zajęciach z wychowawcą. Zajęcia udzielania pierwszej pomocy mogą odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Wprowadzane będą również zmiany o charakterze dostosowująco-porządkującym, dotyczące kształcenia zawodowego:

  1. dostosowano brzmienie § 4 ust. 6 pkt 2 lit. b rozporządzenia, tj. zastąpiono wyrazy „kwalifikacji rynkowej” wyrazami „kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej”,
  2. skrócono przedłużenie okresu nauki z dwóch lat do jednego roku – w przypadku uczniów branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym,
  3. w związku z obowiązkiem przystąpienia uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego – jako jednego z warunków ukończenia szkoły oraz w związku ze zgłaszanymi przez dyrektorów branżowych szkół II stopnia postulatami dotyczącymi zwiększenia wymiaru godzin przedmiotów ogólnokształcących w drugim semestrze klasy II – dokonano przesunięcia godzin w klasach I i II, tj. zwiększono liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II – jednocześnie odpowiednio zmniejszając liczbę godzin w klasie I oraz umożliwiono dyrektorowi szkoły taką organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku.

Link do projektu – KLIKNIJ TU.

Konsultacje rozporządzenia potrwają do 2 maja br. Uwagi i opinie można przesyłać na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

MEN
Print Friendly, PDF & Email