ZUS wysyła listy do płatników z informacją o saldzie na ich kontach

ZUS wysyła listy do płatników z informacją o saldzie na ich kontach
Fot. pixabay.com

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczania i opłacania składek. Są one opłacane jedną wpłatą na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, tj. na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każda wpłata jest rozliczana najpierw na najstarsze zaległości na koncie płatnika składek.

Ze względu na nowe zasady opłacania i rozliczania składek, od początku 2018 r. prowadzimy wśród płatników szeroką akcję informacyjną. Zależy nam żeby każdy płatnik składek wiedział jak zaksięgowaliśmy i rozliczyliśmy wpłaty, które do nas wpłynęły i zostały rozliczone według nowych zasad. Przy okazji jest również podawana informacja o saldzie, jakie było na koncie. W ciągu ubiegłego roku sukcesywnie wysyłane informacje otrzymało ponad 970 tys. płatników w całym kraju.
W I kwartale bieżącego roku, poinformujemy wszystkich płatników o rozliczeniu wpłat, które przekazali w poprzednim roku. Płatnicy będą mieli jasność, czy pokryte zostały należności za rok 2018, czy też zaległości z okresów wcześniejszych. Informacja zostanie wysłana do około 2,65 mln płatników składek, którzy przekazali wpłaty do ZUS. W województwie warmińsko-mazurskim taką korespondencję otrzyma prawie 54 tys. płatników.

ZUS pokaże, jakie należności zostały z tych wpłat pokryte a przy okazji, czy na koncie występuje nadpłata, czy zaległości. Stąd też informacja będzie wysyłana do wszystkich płatników, także gdy konto będzie wykazywało groszową zaległość lub nadpłatę. Będzie to obraz rozliczeń na koniec grudnia 2018 r. czyli obejmujący należne do zapłaty składki za okres od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. Informacje te będą wysyłane już pod koniec lutego a najpóźniej w marcu br.

W planach jest także przekazywanie takich informacji do wszystkich płatników po zakończeniu każdego roku. ZUS chce, żeby wszyscy jego klienci wiedzieli jak są prowadzone rozliczenia na ich kontach oraz mogli zweryfikować podane saldo ze swoimi księgami. Na tej podstawie będą mogli zwrócić uwagę, czy na koncie pozostało zadłużenie, czy też nadpłata i podejmować od razu odpowiednie działania. Przy niewielkich kwotach zaległości będzie możliwość ich uregulowania poprzez zwiększenie bieżąco dokonywanej wpłaty składek. Przy wyższych kwotach zaległych należy wziąć pod uwagę konieczność doliczenia także odsetek za zwłokę. A w razie braku możliwości jednorazowego uregulowania długu – rozważenie złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie powstałych zobowiązań. Nadpłata może zostać przeznaczona na pokrycie części bieżąco należnych składek, a w razie wyższej kwoty płatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o jej zwrot. W razie wątpliwości płatnicy będą je mogli wyjaśnić na bieżąco w naszych placówkach.

Co zawiera informacja roczna:
1) Numer rachunku składkowego
2) Zakres deklaracji, na którym rozliczyliśmy wpłaty
3) Łączna kwota wpłat, która została rozliczona na danym zakresie (wpłaty przekazane na indywidualny numer rachunku składkowego oraz wyegzekwowane w ramach przymusowego dochodzenia należności)
4) Kwota wpłat rozliczona na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
5) Kwota wpłat rozliczona na składki, odsetki za zwłokę i pozostałe należności
6) Saldo na koncie: zadłużenie (odrębnie za każdy miesiąc rozliczeniowy), nadpłata albo saldo 0

Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika składek jest także dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Płatnik może sprawdzić jakie jest saldo na ostatni dzień miesiąca albo na dzień, który wskaże. Widzi także za jakie miesiące występują zaległości, a za jakie jest nadpłata. Prezentujemy również, za jaki okres zostały zaksięgowane korekty deklaracji rozliczeniowych, które zawsze mogą wpływać na zmianę stanu rozliczeń. Widać też, czy korekty przekazał sam płatnik, czy też zostały sporządzone z urzędu przez ZUS. Na stronie www.zus.pl (ścieżka: Biblioteka/Ulotki/Firmy) udostępniliśmy płatnikom ulotkę, w której wskazujemy krok po kroku, w jaki sposób uzyskać informacje oraz co one oznaczają.

Print Friendly, PDF & Email