„Zdrowa przyszłość” – strategia rozwoju ochrony zdrowia na kolejne dziewięć lat

„Zdrowa przyszłość” – strategia rozwoju ochrony zdrowia na kolejne dziewięć lat
Fot. Pixabay

Zniesienie limitów w wybranych grupach świadczeń, rozwój opieki domowej i środowiskowej oraz szersze wykorzystanie rozwiązań telemedycznych – to główne rozwiązania, które zakłada dokument „Zdrowa przyszłość”. Przewiduje on także modernizację infrastruktury według standardów dostępności i stworzenie funduszu odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych.

Dokument „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” jest kontynuacją „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. Jest wymagany przez Komisję Europejską jako warunek wydatkowania środków europejskich. Do konsultacji publicznych został skierowany 25 czerwca.

– Cele wyznaczone w tej strategii zostały uspójnione z koncepcją Polskiego Ładu – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. – Wprowadzimy m.in. system monitorowania zadowolenia pacjenta, uruchomimy programy profilaktyczne i poszerzymy zakres programów szczepień ochronnych, bo zdrowie jest warunkiem zachowania aktywności społecznej i jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia – dodaje.

Strategia zakłada działania w czterech głównych wzajemnie zależnych obszarach: pacjenta, procesów, rozwoju i finansów. Jej celem jest zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia.

Efektem realizacji programu ma być wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Obecnie w analizach epidemiologicznych coraz więcej uwagi przywiązuje się nie tylko do długości życia, ale również do jego jakości. Niezbędne do tego jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli.

Do „Zdrowej przyszłości” dołączone są dwa inne dokumenty – dotyczące opieki nad osobami starszymi oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem – w zakresie opieki nad osobami starszymi – jest poprawa jakości życia i zdrowia seniorów i ich opiekunów. Służyć ma temu rozwój zasobów kadrowych, rozwój form opieki dziennej, domowej oraz innowacyjnych form opieki. Zakładane jest wsparcie opiekunów nieformalnych i koordynacja opieki środowiskowej.

W zakresie opieki psychiatrycznej zakładane są inwestycje w kadry i poprawa jakości kształcenia w dziedzinie psychiatrii i innych specjalizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Planowana jest też m.in. zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i inwestycje infrastrukturalne.

„Zdrowa przyszłość” odnosi się także do innych kluczowych dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności do Narodowego Programu Zdrowia i Narodowej Strategii Onkologicznej.

Źródło: MZ
Print Friendly, PDF & Email