„Zajęcia klubowe w WTZ” - nabór w czerwcu

„Zajęcia klubowe w WTZ” - nabór w czerwcu
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Fundusz zaprasza samorządy powiatowe do uczestnictwa w ww. programie i składania we wskazanym terminie przedmiotowych wystąpień w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby samorządu powiatowego.

Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych, realizowanych w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie. Adresaci programu – podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza samorządy powiatowe do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” i powiadomienia o tym właściwe terytorialnie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji – dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Print Friendly, PDF & Email