Wzrasta dostępność polskich uczelni

Wzrasta dostępność polskich uczelni
Fot. pixabay.com

Znane są już pierwsze efekty inicjatyw „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”, które zostały zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rezultaty tych przedsięwzięć oceniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracowało także zestaw dobrych praktyk i przykładowych rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności uczelni dla osób ze specjalnymi potrzebami. W sumie dofinansowanych zostało ponad 200 projektów z większości polskich uczelni. Łączna kwota wsparcia wyniosła blisko 667 mln zł.

Przedsięwzięcia obejmowały wsparciem m.in. zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Służyły temu działania ukierunkowane na zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej stron internetowych i narzędzi informatycznych, procedur kształcenia, a także wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. 

„Uczelnia dostępna”

W ramach trzech edycji przedsięwzięcia dofinansowanie w wysokości blisko 652 mln zł otrzymało 196 uczelni (według stanu na koniec 2021 roku). To ponad połowa szkół wyższych w Polsce! Uczelnie mogły zgłosić projekty w jednej z trzech ścieżek – mini, midi lub maxi, w zależności od stopnia zaawansowania działań na rzecz dostępności.

Najważniejsze efekty:
  • w zakresie procesu rekrutacji na studia – 38% uczelni posiada stronę internetową dla kandydatów zgodną ze standardami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines),
  • w zakresie procesu kształcenia – 47% uczelni umożliwiło korzystanie ze wsparcia doradcy/konsultanta edukacyjnego lub asystenta dydaktycznego,
  • w zakresie struktury organizacyjnej i procedur – 64% uczelni powołało stanowisko ds. dostępności, np. pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami,
  • w zakresie podnoszenia kompetencji kadr – 98% uczelni podjęło się realizacji szkoleń, a 19% z nich zakończyło już ten etap,
  • w zakresie dostosowań architektonicznych – 20% uczelni poprawiło oznaczenia korytarzy i pomieszczeń, przy czym większe uczelnie istotnie rzadziej od mniejszych osiągnęły pełną dostępność architektoniczną.
„Centrum wiedzy o dostępności”

Uczelnie miały także możliwość aplikowania w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności”, z budżetem 15,3 mln zł. To inicjatywa dotycząca wypracowania, we współpracy z przedsiębiorcami, wiedzy niezbędnej do dostosowania produktów czy usług do oczekiwań odbiorców o szczególnych potrzebach. Uczelnie otrzymały dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie centrów wiedzy o dostępności jako jednostek wspierających stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego. W pilotażowej edycji wyłoniono cztery projekty z obszarów: architektura, urbanistyka i budownictwo; transport i mobilność; cyfryzacja i komunikacja; design i przedmioty codziennego użytku.

Zbiór dobrych praktyk 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało zbiór dobrych praktyk i zasad, które mają za zadanie zwiększanie dostępności polskich uczelni. Są wśród nich: nawiązanie współpracy z organizacjami reprezentującymi środowisko osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzenie badań wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz powołanie biura ds. osób z niepełnosprawnościami, oferującego zgłaszającym się studentom spójną diagnozę ich potrzeb oraz szeroki system wsparcia stosowny do tej diagnozy.

Zrealizowane działania

W ramach projektów realizowanych w konkursach „Uczelnia dostępna” i „Centrum wiedzy o dostępności” na Politechnice Krakowskiej powstaje hub dostępności, czyli centrum wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa. Swoją dostępność zwiększy także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który zrealizuje projekt „Uniwersytet Równych Szans” zgłoszony w konkursie „Uczelnia dostępna”. W tym przypadku dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i dotacji celowej wynosi ponad 3,6 mln zł.

MEiN
Print Friendly, PDF & Email