Elbląg: Wybory Prezydenckie 2020 - ważne dla niepełnosprawnych i nie tylko

Elbląg: Wybory Prezydenckie 2020 - ważne dla niepełnosprawnych i nie tylko
Fot. Adminstrator

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi przedstawiamy kilka ważnych informacji dla głosujących. Podobnie jak w poprzednich wyborach głosować może każdy, kto powsiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie może odbyć się osobiście, korespondencyjnie (rozszerzono krąg osób, które mogą skorzystać z tej metody), jak i za pomocą upoważnionego pośrednika. Istnieje także możliwość głosowania poza miejscowością zamieszkania. Przybliżamy jakie uprawnienia przysługują w nadchodzących wyborach osobom z niepełnosprawnościami.

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

• terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

• właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

• lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

• warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

• komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

• warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów:

55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

II. Głosowanie korespondencyjne

W nadchodzących wyborach korespondencyjnie głosować może każdy wyborca, w tym również wyborca niepełnosprawny. Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może żądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

• zakładach opieki zdrowotnej,

• domach pomocy społecznej,

• zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Komisarza Wyborczego w Elblągu najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Ważne!: Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. drugiej tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku przeprowadzenia ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie musi zawierać:

• nazwisko i imię (imiona),

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego

• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy

• oznaczenie wyborów,

• wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail)

• żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej. Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym (w tym ważne informacje dla osób chcących głosować w ten sposób za granicą) znaleźć można TUTAJ

Wyborca, nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów:

55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

III. Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do do 19 czerwca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w lokalu wyborczym.  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.  Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,
• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9 czerwca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

INFORMACJA

w sprawie dopisywania się do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 684 z późn. zm.) informuję, że wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej do 23 czerwca 2020 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze m. Elbląg.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

Print Friendly, PDF & Email