26 maja br. w całym kraju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym dniu, wybierzemy pięćdziesięciu dwóch reprezentantów naszego kraju w Brukseli. Podobnie jak w wyborach do parlamentu krajowego, samorządowych i prezydenckich, głosować może każdy, kto powsiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie może odbyć się osobiście, korespondencyjnie, jak i za pomocą upoważnionego pośrednika. Istniej możliwość głosowania poza miejscowością zamieszkania. Przybliżamy jakie uprawnienia przysługują w nadchodzących wyborach osobom z niepełnosprawnościami.

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

• terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

• właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

• lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

• warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

• komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

• warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-34-75
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

II. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

• zakładach opieki zdrowotnej,

• domach pomocy społecznej,

• zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Komisarza Wyborczego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 13 maja 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:

• nazwisko i imię (imiona),

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego

• oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,

• oznaczenie wyborów,

• kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

• żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,

• adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma od Urzędnika Wyborczego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

Szczegółowych informacji udziela Komisarz Wyborczy w Elblągu:
pod numerem telefonu: 55/ 233-63-92

III. Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,

• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9 dnia przed dniem wyborów, tj. do 17 maja 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-34-75
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 21 maja 2019 r.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-34-75

nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w lokalu wyborczym.  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.  Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 17 maja 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:
55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-34-75

nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

GŁOSOWANIE PRZEZ OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYMI OBYWATELAMI POLSKIMI W WYBORACH DO PARLAMENTU

Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej mogą głosować obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

1. Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

We wniosku podaje się:

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

• adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.

Do wniosku dołącza się:

• kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

• pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:

• swoje obywatelstwo,

• adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

2. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

3. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany w Polsce do rejestru wyborców nie ma prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanego na podstawie przepisów innego państwa Unii Europejskiej, w tym w kraju swojego pochodzenia.

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania)

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma stale zamieszkujący w Polsce i wpisany do rejestru wyborców obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

INFORMACJA

w sprawie dopisywania się do spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) informuję, że wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 21 maja 2019 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze m. Elbląg.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-3475

nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

w sprawie możliwości pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania przez wyborcę zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) urzędy gmin są uprawnione i obowiązane do wydawania wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do dnia 24.05.2019 r. do godz. 14.30 do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-34-75
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

Wniosek powinien zawierać:

• imię (imiona) i nazwisko

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera (za pokwitowaniem) osobiście w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Upoważnienie powinno zawierać:

• imię (imiona) i nazwisko

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy

• dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia

Print Friendly, PDF & Email