WTZ-ty z większym dofinansowaniem. MRiPS pracuje nad nowelizacją rozporządzenia

WTZ-ty z większym dofinansowaniem. MRiPS pracuje nad nowelizacją rozporządzenia
Fot. Pixabay

Dotychczasowe kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej nie pokrywają wszystkich ponoszonych przez WTZ kosztów działalności. WTZ-ty postulują o zwiększenie dofinansowania na roczny pobyt jednego uczestnika WTZ. Prace w tym zakresie podjęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2284) do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków PFRON, zalicza się m.in. koszty: wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy. Do tego dochodzą jeszcze koszty wynikające z niezbędnych materiałów, energii, usług, koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu, a także koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach.

Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów WTZ jest podniesienie płacy minimalnej. Wynagrodzenia pracowników WTZ stanowią ok. 60 proc. kosztów działalności WTZ ogółem (np. w 2016 r. – 62,5 proc., w 2019 r. – 63,6 proc., w 2021 r. – 64,1 proc.).

W 2021 r., średnie roczne wynagrodzenie na pracownika wyniosło 43 805 zł (średnie roczne wynagrodzenie na etat – 51 407 zł). WTZ-ty doświadczają też problemów wynikających z rotacji pracowników, związanych ze zbyt niskimi wynagrodzeniami.

Jakie zmiany planuje wprowadzić rząd?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację rozporządzenia, która pozwoli na zmianę algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Jej celem jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu.

– Dokonywana okresowo zmiana wysokości dofinansowania do kosztów pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej jest reakcją na dynamiczne kształtowanie się tych czynników. Zaproponowana kwota zwiększenia wysokości dofinansowania na uczestnika WTZ uwzględnia także sytuację finansową PFRON, bez zagrożenia realizacji innych jego zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON – wskazuje w komunikacje resort rodziny i polityki społecznej.

Projekt rozporządzenia ma podnieść wysokość dofinansowania w WTZ w 2023 r. z kwoty 27 696 zł do kwoty w wysokości 29 496 zł oraz w 2024 r. z kwoty 29 496 zł do kwoty 31 296 zł. Ostatnia kwota przewidziana jest też jako kwota dofinansowania w kolejnych latach.

Print Friendly, PDF & Email