Wsparcie domów pomocy społecznej z Warmii i Mazur

Wsparcie domów pomocy społecznej z Warmii i Mazur
Fot. Pixabay

Rusza nabór wniosków grantowych na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem jej negatywnym konsekwencjom w ramach projektu „Pomagajmy razem”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Realizacja projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów  na wsparcie 51 domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą przez Grantodawcę do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią wirusa COVID-19.

Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie Grantodawcy oraz na stronie realizatora projektu.

Po wypełnieniu formularza należy złożyć go za pośrednictwem jednej z poniższych opcji:

  • przez ePUAP podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
  • w formie  papierowej, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
  • przez ePUAP (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany);
  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: m.kocimska@warmia.mazury.pl (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany).

Wnioski można składać do 21 sierpnia br. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora Projektu mailowo lub telefonicznie. Osobami do kontaktu są:

Źródło: warmia.mazury.pl
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email