Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 wyniesie 106,78 proc. Rada Ministrów przyjęła propozycję MRPiPS

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 wyniesie 106,78 proc. Rada Ministrów przyjęła propozycję MRPiPS
Fot. Pixabay

Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Czym jest wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Negocjacje są przeprowadzane w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Waloryzacja jest następnie przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co to oznacza w praktyce?

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie. Co ważne, podwyżka nastąpi automatycznie, bez konieczności wnioskowania o nią.

Waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe (emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne). ZUS podwyższa również dodatki, inne świadczenia i zasiłki, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2025 roku.

Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł.

O ile wzrosną poszczególne świadczenia?

  • kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1901,71  zł brutto;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do 1426,28 zł brutto;
  • renta socjalna zostanie podniesiona do 1901,71 zł brutto;
  • do 2583.36zł wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU)
MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email