Wrocław: Konsultacje w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Wrocław: Konsultacje w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych
Fot. Pixabay

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LIV/1476/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 września 2023 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 29 września 2023 r. godz. 14.00

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 29 września 2023 r. do godz. 14.00

  • na adres email: sekretariat[at]mops.wroclaw.pl
  • na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w sprawie: projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LIV/1476/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Podstawa prawna
  • Uchwała Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.).
  • Zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Pliki do pobrania:
Print Friendly, PDF & Email