Warmińsko-mazurskie: Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów

Warmińsko-mazurskie: Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów
Fot. Pixabay

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2021 roku.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących społeczności województwa, w tym osób starszych. Jej głównym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie poprzez: reprezentowanie środowiska seniorów, rzecznictwo praw i interesów osób starszych i ich środowisk, włączanie osób starszych w życie publiczno-społeczne czy tworzenie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

Rada składa się z reprezentantów środowisk senioralnych oraz przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Kandydatami na członków mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują w województwie warmińsko-mazurskim.

Członek Rady ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do zarządu Rady, uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach oraz wyrażania i zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załącznikach), który należy przekazać:

osobiście: do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pok. 10A (sekretariat);

za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn z dopiskiem: „Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Więcej informacji udzielają:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Stanisław Brzozowski – tel.: 601 558 143, e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl, Krzysztof Marusiński – tel. 796 140 648, e-mail: marusinski@orzysz.org.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Anna Kocięcka – tel.: 89 521 95 38, e-mail: a.kociecka@warmia.mazury.pl (ROPS).

warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email