Warmińsko-mazurskie: Spotkanie organizacji zrzeszonych w FOSie

Warmińsko-mazurskie: Spotkanie organizacji zrzeszonych w FOSie
Fot. Teresa Bocheńska

16 listopada spotkały się w Olsztynie organizacje członkowskie Federacji Organizacji Socjalnych Warmii i Mazur FOSa. Spotkania takie odbywały się corocznie przed pandemią, pandemia ten cykl przerwała, ale powoli życie FOSy wraca do normalności.

Powoli – bo jeszcze nie było nas tyle, ile bywało wcześniej. Spotkanie zdominowane było pomocą uchodźcom z Ukrainy – prawie wszystkie organizacje FOSy są w tą pomoc zaangażowane. W związku z tym na spotkaniu obecny był Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku – Ołeksander Plodysta w towarzystwie wicemarszałka Sejmiku Wojewódzkiego, Mirona Sycza.

Wśród gości była też Jolanta Piotrowska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która w wystąpieniu pt. Wyzwania polityki społecznej na Warmii i Mazurach opowiedziała m.in. o założeniach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027. Z kolei Piotr Pniewski z federacji FOSa przedstawił nową ustawę o ekonomii społecznej. Zebrani mogli wysłuchać też wykładu dr Marka Siemińskiego, prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM pt. Kultura organizacyjna NGO, który wygłosił online z Portugalii.

Wspomniani wyżej goście poproszeni zostali o wręczenie nagród laureatom konkursu „Społecznik Warmii i Mazur”, w którym również została wzięta pod uwagę działalność na rzecz uchodźców.

Nagrodę za działalność na rzecz osób potrzebujących, zaangażowanie w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz inspirowanie mieszkańców do pracy na rzecz dobra wspólnego otrzymała Anna Baczewska ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim. Laureatka otrzymała tytuł oraz statuetkę „Społecznika Warmii i Mazur” i nagrodę finansową w kwocie 1500 zł.

Za całokształt działalności na rzecz środowiska lokalnego, zaangażowanie w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, integrowanie społeczności lokalnej i inicjowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju mieszkańców nagrodę – statuetkę ”Społecznika Warmii i Mazur” i nagrodę rzeczową o wartości 2000 zł, otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich i społeczność Solanki.

Wyróżnienie (dyplom oraz nagroda finansowa w wysokości 500 zł) za działalność na rzecz lokalnej społeczności, entuzjazm, wolontariacką pracę na rzecz innych oraz zaangażowanie w pomoc osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy otrzymała Maria Gamdzyk z  Uniwersytetu III Wieku w Giżycku.

Uroczystość wręczenia nagród Społecznikom Warmii i Mazur zakończyła pierwszy dzień spotkania.

Dzień drugi poświęcony został działalności zrzeszonych organizacji – relacjom, czym się obecnie zajmują, a także wymianie doświadczeń z zakresu działalności gospodarczej, która staje się coraz bardziej potrzebna wobec braku środków unijnych. Beata Wachniewska Mazurek (Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych z Elbląga) przypomniała w krótkim wykładzie jeden z fundamentów funkcjonowania naszych organizacji – czyli konstytucyjną zasadę pomocniczości. Dobrze jest od czasu do czasu wrócić do korzeni. Spotkanie, jak zwykle, odnowiło więzi, zainspirowało i napełniło nadzieją, że razem sobie w tych trudnych czasach poradzimy.

Federacja Organizacji Socjalnych FOSa zrzesza około 100 organizacji socjalnych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym członkowskich i współpracujących, które wspierają osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych.  Posiada partnerów polskich i zagranicznych, pomaga rozwijać się organizacjom i społecznościom, inicjuje i wdraża innowacyjne rozwiązania systemowe w obszarze pomocy i polityki społecznej, jest rzecznikiem tego środowiska wobec władz wojewódzkich.

Print Friendly, PDF & Email