Warmińsko-mazurskie: Konsultacje społeczne dotyczące współpracy z NGO

Warmińsko-mazurskie: Konsultacje społeczne dotyczące współpracy z NGO
Fot. Pixabay

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 sierpnia – 23 września 2022 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Print Friendly, PDF & Email