W 2023 roku ZUS na Warmii i Mazurach wypłacił ponad 76 mln zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

W 2023 roku ZUS na Warmii i Mazurach wypłacił ponad 76 mln zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego
Fot. pixabay.com

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach złożonych zostało prawie 7 tys. wniosków, a kwota wypłat przekroczyła 76 mln zł.

– Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Prawo do świadczenia mają także Ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. RKO można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli przyjęliśmy dziecko na wychowanie i wystąpiliśmy do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, opiekun otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do: – do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat; – do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

– Rodzice lub opiekunowie nie otrzymają rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub przysługuje im za granicą świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii) – dodaje rzeczniczka

– Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (wraz z ewentualnymi załącznikami) składamy wyłącznie w postaci elektronicznej – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 800+. To aplikacja mZUS, portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną – wskazuje Anna Grabowska

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informacja w tej sprawie pojawi się  na profilu na PUE ZUS, a także mailem na adres, który został podany we wniosku. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia – albowiem jeżeli złożyliśmy wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie mieliśmy profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

  • odmowy przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego,
  • uchylenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego,
  • zmiany wysokości rodzinnego kapitału opiekuńczego,
  • nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Decyzja zostanie doręczona wyłącznie w postaci elektronicznej – na profil wnioskującego na PUE ZUS. Od decyzji służy odwołanie do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. A od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej doręczenia.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na stronie internetowej.

Print Friendly, PDF & Email