Usługi publiczne na Warmii i Mazurach wysokiej jakości

Usługi publiczne na Warmii i Mazurach wysokiej jakości
Fot. Adminstrator

Zarząd województwa ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie projektów zapewniających dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

35,9 mln euro przeznaczono dla projektów, których realizacja poprawi infrastrukturę ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga. O wsparcie mogą się ubiegać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz budowę, rozbudowę i modernizację, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzą ze środków RPO WiM 2014-20 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga).

Drugi konkurs dotyczy wspierania infrastruktury socjalnej. Na wsparcie projektów zaplanowano blisko 5 mln zł. Przewidziane do dofinansowania typy projektów to: inwestycje w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – wraz z wyposażeniem, inwestycje w infrastrukturę podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne), sprzyjających zmianom zachowań społecznych – wraz z wyposażeniem oraz inwestycje w infrastrukturę socjalną, służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym, tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie poprzez, m.in. tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych w tym treningowych, dziennych domów pomocy – wraz z wyposażeniem.

Pieniądze pochodzą ze środków RPO WiM 2014-20 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna).

Wnioski w obu konkursach można składać od 30 września do 31 października 2019 roku. Szczegóły będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Print Friendly, PDF & Email