UODO: potrzeba zmian ws. udostępniania dokumentów ofiar przemocy w rodzinie

UODO: potrzeba zmian ws. udostępniania dokumentów ofiar przemocy w rodzinie
Fot. Adminstrator

Urzędy miast i gmin nie mają jasności komu i w jakim zakresie mogą zapewnić dostęp do dokumentacji gromadzonej w ramach procedury „Niebieskiej Karty” – wskazuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wnosi do MRPiPS o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

– Chodzi o precyzyjne określenie katalogu dokumentów i danych zgromadzonych w toku procedury „Niebieska Karta”, do których dostęp mogą mieć zarówno ofiary przemocy w rodzinie, osoby podejrzane o jej stosowanie, jak i ją stosujące – wyjaśnia UODO.

Obecnie – co prezes UODO Jan Nowak podnosi w piśmie do minister rodziny Bożeny Borys-Szopy – urzędy miast i gmin w pismach kierowanych do UODO wyrażają „wątpliwości co do zakresu danych osobowych, które mają prawo udostępnić osobom dotkniętym przemocą oraz osobom podejrzewanym o stosowanie przemocy w rodzinie”.

Prezes UODO zwraca uwagę, że obecnie ograniczenie dostępu do dokumentów zgromadzonych w ramach procedury „Niebieska Karta” odbywa się na zasadzie wyłączeń, które są nieprecyzyjne dla podmiotów stosujących te regulacje. Przykładowo sprawca przemocy domowej ma dostęp do dokumentów, ale z wyłączeniem „danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa…”.

W ocenie Prezesa UODO taka konstrukcja przepisów powoduje, że nie jest jasne, do jakich dokumentów ostatecznie mają dostęp poszczególne osoby.

Co więcej, w jednym z wyłączeń pojawia się określenie „innych dokumentów”, co dodatkowo komplikuje urzędom miast i gmin zapewnienie dostępu do dokumentacji.

– Prowadzi bowiem do tego, że ograniczenie prawa dostępu do danych osobowych nie następuje na poziomie prawa powszechnie obowiązującego, co przewiduje RODO, lecz jest zależne od uznania konkretnego urzędnika – podnosi UODO.

Według prezesa Urzędu, zmian wymaga nie tylko ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale też rządowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzór formularzy „Niebieska Karta”.

– W tym przypadku chodzi o to, by przepisy te były zgodne z art. 23 RODO, który określa jakie elementy muszą mieć krajowe regulacje ograniczające uprawnienia przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – wyjaśnia UODO.

Źródło: kurier.pap.pl
Print Friendly, PDF & Email