Toruński Bon Żłobkowy

Toruński Bon Żłobkowy
Mat. prasowe

„POMAGAMY  2 – Toruński program wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna”

Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu

Faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), rodzina zastępcza.

Kiedy przysługuje świadczenie w ramach programu

Prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż na okres trwania umowy o objęcie dziecka opieką przez niepubliczny podmiot: żłobek albo klub dziecięcy albo dziennego opiekuna.

Druk wniosku do pobrania  

oraz

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – WAŻNA OD SIERPNIA 2022r. 

Forma i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać:

 1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (do pisma ogólnego należy dołączyć skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami i informacją dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych),
 2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.
Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię umowy o objęcie dziecka opieką zawartą z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna, bądź dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek;
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok,
  w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym
  z identyfikatorem w dokumencie UPO, albo
 • inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy miasta Toruń, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w roku kalendarzowym, w którym ustalane jest prawo do świadczenia,
oraz odpowiednio:
 • kopię zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,
 • kopię zaświadczenia o złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna prawnego,
 • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo dokument potwierdzający nadanie cudzoziemcowi statusu UKR, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • kopię orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej.
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email