Toruń: Wnioskuj o stypendium dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji

Toruń: Wnioskuj o stypendium dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
Fot. Max Fischer / Pexels

1 września 2023 r. rusza nabór wniosków na stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski mogą składać: rodzice uczniów, prawni opiekunowie, a także pełnoletni uczniowie szkół publicznych i niepublicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o stypendium szkolne będzie można składać w terminie od 1 do 15 września 2023 r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114, a także Rejonach Pomocy Środowiskowej w godz. 7:30 -14:00:

  • nr I przy ul. Mickiewicza 30,
  • nr II przy ul. Poznańska 52/1,
  • nr III przy ul. Fałata 36/46,
  • nr IV przy ul. Rydygiera 30/32.

Dodatkowo w dniach 13-15 września 2023 r. wnioski będzie można składać w:

  • Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w godz. 8:00-15:00
  • Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 13 w godz. 8:00-14:30.

Wymagane dokumenty dotyczące ubiegania się o stypendium szkolne są dostępne we wszystkich publicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114 oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kwota ta wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie) oraz w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje m.in: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne przyznawane jest na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w zakresie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Szczegółowy katalog wydatków jest dostępny na stronie MOPR.

Stypendium szkolne wypłacane jest w 2 transzach tj. za okres od 1 września do 31 grudnia oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, po wcześniejszym udokumentowaniu poniesionych wydatków na cele edukacyjne.

Przez cały rok natomiast przyjmowane są wnioski na zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica/opiekuna, wypadek, choroba, itp.).

O ten zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, przedkładając dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz informację o pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia spowodowaną tym zdarzeniem.

Zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo w stosunku do określonego zdarzenia losowego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz druki wniosków do pobrania, osoby zainteresowane mogą znaleźć na stronie internetowej MOPR lub uzyskać bezpośrednio w MOPR i wskazanych powyżej Rejonach Pomocy Środowiskowej.

Mat. prasowe
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email