Toruń: Projekt dla kobiet

Toruń: Projekt dla kobiet
Fot. Małgorzata Litwin / torun.pl

„Aktywna kobieta” – to tytuł projektu, jaki Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu kieruje do kobiet pozostających bez pracy.

Mieszkanki Torunia mogą przystąpić do projektu „Aktywna kobieta” – którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Od początku realizacji projektu, czyli od grudnia 2018 roku, prowadzona jest rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzą rozmowy w wyniku, których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobrana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.

Kompleksowość działań w projekcie opierać się będzie na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, finansowaniu studiów podyplomowych, organizowaniu staży czy refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy. Dodatkowo projekt przewiduje wsparcie towarzyszące dla kobiet posiadających dziecko do 7. roku życia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. W zależności od rodzaju formy wsparcia uczestniczkom przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 34 bezrobotne kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia. Ponadto:

  • 80 bezrobotnych kobiet rozpocznie udział w projekcie,
  • 80 bezrobotnych kobiet zostanie objętych doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy,
  • 40 bezrobotnych kobiet odbędzie staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
  • utworzonych zostanie 20 nowych stanowisk pracy w wyniku refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, dzięki którym 20 uczestniczek projektu podejmie zatrudnienie,
  • 20 bezrobotnych kobiet rozpocznie dwusemestralne studia podyplomowe,
  • 42% uczestniczek projektu uzyska zatrudnienie,
  • 15 osób uzyska kwalifikacje.

Na obecnym etapie realizacji projektu są jeszcze środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Dane kontaktowe realizatora:

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Koordynacja projektu: tel. 56 65 80 216.

Program „Aktywna kobieta” realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy. Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Wartość projektu to 1 182 852,00 zł. Kwota dofinansowania to 1 123 709,40 zł. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa.

Magdalena Winiarska / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email