Toruń: Program „Moje Podwórko” – wciąż można składać wnioski

Toruń: Program „Moje Podwórko” – wciąż można składać wnioski
Fot. mat. prasowe

Trwa nabór wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni.

W Programie mogą wziąć udział zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i właściciele terenu przy nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji, w granice którego wchodzą Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz. W 2023 r. Gmina Miasta Toruń ma do podziału 150 tys. zł. 

WAŻNE: Wnioskodawcy, którzy zechcą wziąć udział w naborze, zobowiązani są do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań wynikających z zapisów art. 6 tejże ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2240).

Program „Moje Podwórko”, realizowany jest w Toruniu od 2015 r. To okazja do poprawy funkcjonalności oraz podniesienia estetyki podwórek i dziedzińców znajdujących się przy kamienicach mieszkalnych. Mimo pilnej potrzeby przeprowadzenia takich prac, właściciele terenów często nie są w stanie samodzielnie sfinansować robót. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, Gmina Miasta Toruń rok rocznie realizuje Program „Moje Podwórko”, wspomagając wspólnoty i właścicieli dotacjami.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

Dofinansowanie nakładów dla jednego wnioskodawcy może zostać przyznane w łącznej kwocie brutto, nie wyższej niż 30 tys. zł. W przypadku, gdy kilka wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli (co najmniej 3) podejmuje się wspólnej realizacji przedsięwzięcia, kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 50 tys. zł brutto.

W zależności od rodzaju prac, zróżnicowano poziom dofinansowania:

  • Dla prac dotyczących: urządzenia miejsc rekreacji i zabaw dla dzieci, nasadzenia nowej i uporządkowania istniejącej zieleni, tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji, tj. układy małej architektury wraz z urządzeniami rekreacyjnymi (np. ławki, stoły, stojaki na rowery) przewidziano 50% dofinansowania ich wartości.
  • Dla prac dotyczących: likwidacji barier architektonicznych w dostępie do terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami oraz uporządkowania infrastruktury podziemnej i wymiany nawierzchni, przewidziano 70% dofinansowania ich wartości.

Obszar rewitalizacji obejmuje 3 jednostki urbanistyczne:

  • Bydgoskie Przedmieście;
  • Podgórz;
  • Stare Miasto.

Szczegółowy wykaz ulic wchodzących w granice poszczególnych podobszarów objętych zasięgiem Programu opublikowano TUTAJ.

Programem mogą być objęte tylko tereny przyległe do budynków, które zostały oddane do użytkowania przed rokiem 1989.

Gdzie złożyć wniosek?

Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.

Oceny wniosków dokona powołana do tego celu Komisja. Wymogiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie m.in. zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań wynikających z zapisów art. 6 tejże ustawy oraz uzgodnienie wszystkich zamierzeń objętych wnioskiem o dofinansowanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku i ich spójność z planowanymi w przyszłości działaniami.

  • Wniosek oraz szczegółowe informacje na temat naboru, dostępne są TUTAJ.
  • Termin naboru wniosków upływa 31 marca 2023 r.
Na zdjęciu: przedstawienie realizacji jednego z projektów przy ul. Franciszkańskiej.
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email