Toruń: Kujawsko-Pomorska Teleopieka - nabór do projektu

Toruń: Kujawsko-Pomorska Teleopieka - nabór do projektu
Gustavo Fring / pexels

21 lipca 2022 r. rozpoczął się drugi nabór do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Rekrutacja trwa do 5 sierpnia br.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”?

Kryteria obowiązkowe:
 • Osoby zamieszkujące na terenie miasta Torunia;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.
Dodatkowe punkty przy rekrutacji (kryteria dodatkowe):
 • Osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej – na osobę w rodzinie – 1 164,00 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) oraz 900,00 zł (dla osoby gospodarującej z rodziną) (25 punktów), – niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS, decyzja o zasiłku stałym z MOPR;
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 punkty);
 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (3 punkty) – kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu;
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu (3 punkty);
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (3 punkty);
 • Osoby pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (3 punkty);
 • Osoby będące kombatantami i/lub ofiarami represji (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) – kserokopia dokumentu / legitymacji z oryginałem do wglądu (3 punkty);
 • Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (3 punkty).

W przypadku osób, które złożą formularze w terminie od 21.07.2022r. do 05.08.2022r., o przystąpieniu do projektu będzie decydować liczba zdobytych punktów, dopiero w drugiej kolejności, gdy co najmniej 2 osoby będą miały taką samą liczbę punktów,  o wejściu do projektu decydować kryterium wieku. Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (w formie bransoletki).

Wszystkie osoby, które złożą formularze po 05.08.2022 r., będą automatycznie zasilały listę rezerwową zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku. Dodatkowe punkty będą brane pod uwagę dopiero w sytuacji, gdy co najmniej 2 osoby złożą formularz w tym samym czasie (dzień, godzina).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć w wyznaczonym terminie: 
 • Osobiście w Toruńskim Centrum Usług Społecznych ul. M. Konopnickiej 13/1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”;
 • Osobiście w oddziałach rejonowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), ul. Fałata 36/46, ul. Rydygiera 30/32);
 • Pocztą tradycyjną na adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych  ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, z dopiskiem:  „Teleopieka” (decyduje data wpływu).
Dokumenty do pobrania:

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku zakwalifikowania do projektu:

Kontakt w sprawie projektu: nr tel. 56 611 89 40

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email