Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Jednym z priorytetów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest sprawne i efektywne, a przy tym zapewniające wysoką jakość, wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej. To właśnie w tym celu wprowadzono do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nową linię wsparcia dedykowaną wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom biernym zawodowo z powodu choroby.

Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa

Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa

Rola państwa we wspieraniu osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, działania MEiN na rzecz tej grupy osób oraz promowanie aktywizacji zawodowej przez wymianę doświadczeń to tylko wybrane zagadnienia omawiane podczas konferencji „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy uczestniczyła wiceminister Marzena Machałek.

NIK:  Ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy

NIK: Ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy

Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy. Na koniec 2020 r. we wszystkich urzędach pracy na terenie kraju zarejestrowanych było niemal 56 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych.