Szkoły doktorskie, doktoranci, postępowania awansowe – nowelizacja ustawy podpisana przez Prezydenta RP

Szkoły doktorskie, doktoranci, postępowania awansowe – nowelizacja ustawy podpisana przez Prezydenta RP
Fot. Pixabay

Działanie szkół doktorskich, złagodzenie konsekwencji związanych z wynikami oceny jakości działalności naukowej, kontynuacja postępowań awansowych – to najważniejsze obszary objęte nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10 maja Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Najważniejsze rozwiązania

Wydłużono termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie poprzednich przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zabezpieczono interesy podmiotów systemu i doktorantów. Podmioty, które w wyniku uzyskania kategorii B przestaną spełniać warunki do prowadzenia szkoły doktorskiej będą mogły dokończyć kształcenie doktorantów. Nie będą natomiast mogły prowadzić rekrutacji i kształcić nowych doktorantów. Jeśli w wyniku uzyskania kategorii B w danej dyscyplinie, podmioty nie utracą uprawnień do prowadzenia szkoły doktorskiej, to kształcenie w ramach danej dyscypliny będą mogły kontynuować tylko dla aktualnych doktorantów. W przypadku doktorantów w likwidowanych szkołach doktorskich określono expressis verbis, że podmiot prowadzący szkołę doktorską ma obowiązek uzyskania zgody doktoranta na przeniesienie do innej szkoły. W przypadku niewyrażenia takiej zgody lub braku możliwości podjęcia kształcenia w innej szkole doktorskiej podmiot ma obowiązek pokrycia kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej. Jeśli podmiot prowadzący szkołę doktorską nie spełni tego obowiązku, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki będzie mógł nałożyć na podmiot prowadzący szkołę doktorską administracyjną karę pieniężną.

W zakresie postępowań awansowych wprowadzono rozwiązanie umożliwiające podmiotom, które uzyskają w wyniku ewaluacji kategorię naukową B, dokończenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych przed dniem przyznania tej kategorii lub na podstawie poprzednich przepisów. W przypadku uzyskania przez podmiot kategorii naukowej C, przewody doktorskie będą kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MEiN
Print Friendly, PDF & Email