Szkolenia dla pracowników transportu zbiorowego

Szkolenia dla pracowników transportu zbiorowego
Fot. Adminstrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 lipca zawarł z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umowę o dofinansowanie projektu, który zakłada m.in przeszkolenie 5 tys. pracowników sektora transportu zbiorowego zatrudnionych u ok. 50 przewoźników transportu zbiorowego na terenie całego kraju w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szkolenia obejmą obsługę klientów o szczególnych potrzebach: osoby starsze, osoby poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku (w tym korzystające z pomocy psów przewodników), a także z niepełnosprawnością intelektualną czy ze schorzeniami psychicznymi.

– Podpisanie umowy jest elementem rządowego Programu „Dostępność+”, który mocno wpisuje się w „Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”. Podróżowanie, to jedna z cech niezależnego życia, a łatwy dostęp do środków transportu jest bardzo ważny dla osób niepełnosprawnych. Istotne są kwestie architektoniczne, czy techniczne, ale wiedza pracowników transportu na temat potrzeb ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ma fundamentalne znaczenie. Przeszkolenie personelu, który ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami podczas podróży, to element budowania społeczeństwa przyjaznego i otwartego na wszystkich obywateli bez względu na ich potrzeby. Jestem przekonany, że szkolenia przeprowadzane w ramach podpisanej umowy pomogą w budowaniu zachowań, jakich oczekują osoby niepełnosprawne podczas transportu środkami publicznymi – mówił w trakcie briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Zaplanowane w projekcie szkolenia obejmą pracowników obsługujących bezpośrednio lub zdalnie pasażerów, w tym: kasjerów biletowych, pracowników obsługi dworców, personel pokładowy, kontrolerów biletów oraz kadrę kierowniczą i pracowników komórek rozwoju zasobów ludzkich przewoźników transportu zbiorowego.

– Jest to kolejny już projekt, który Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zrealizować w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – zaznaczył min. Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu w MRPiPS.

– Projekt zakłada m.in. przeszkolenie 5 tys. pracowników zatrudnionych u ok. 50 przewoźników transportu zbiorowego, w tym kolejowego, miejskiego i międzymiastowego. PFRON jako instytucja, której misją jest łamanie barier, będzie realizował te działania wspólnie z takimi partnerami, jak Urząd Transportu Kolejowego oraz Instytut Transportu Samochodowego – zapowiada prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

W ramach projektu powstaną również produkty zapewniające wyższy poziom trwałości i efekt rozpowszechnienia wypracowanych standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych. Są to m.in. wzorcowe schematy procedur stanowiskowych, programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz poradnik. Wszystkie te produkty mają być ogólnodostępne, dzięki czemu będą wykorzystywane przez przewoźników transportu zbiorowego każdego typu w całej Polsce. Opracowane materiały bezpośrednio wskażą właściwe ścieżki postępowania odpowiadające na wskazane przez środowisko osób niepełnosprawnych bariery i niedogodności doświadczane podczas kontaktu z pracownikami kas biletowych, dworców, drużyn konduktorskich i kierowców. Dzięki upowszechnieniu wypracowanych standardów likwidowane będą dotychczasowe bariery, które utrudniają codzienne życie osób niepełnosprawnych.

– PFRON szczególnie dba o rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i zwiększenie dostępności zarówno do przestrzeni publicznej, ale też do rynku pracy –zaznacza Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON.

Problemy ze sprawnym przemieszczaniem się i podróżowaniem są – dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z innymi dysfunkcjami – jednym z istotnych czynników ograniczających ich aktywność, w tym także możliwości podjęcia pracy. Profesjonalizacja świadczenia usług transportowych jest istotnym wyzwaniem, którego realizacja przyczyni się do budowy otoczenia bardziej przyjaznego i dostępnego.

– Systemowe działanie w obsłudze osób ze specjalnymi potrzebami w mobilności to jeden z priorytetów ITS, wpisujący się w zadania Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych – pierwszego w Polsce ośrodka informacyjno-szkoleniowo-badawczego, który świadczy kompleksowe usługi na potrzeby kierowców, kandydatów na kierowców i pasażerów z niepełnosprawnościami – wyjaśnia prof. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, jest krokiem w kierunku zwiększania dostępności usług publicznych.

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” jest realizowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 9 mln zł.

Źródło: PFRON
Fot. MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email