Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030

Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030
Fot. Pixabay

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Strategia rozwoju usług społecznych zakłada realizację procesu deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Usługi społeczne będą koncentrować się na rodzinie i dzieciach, seniorach, osobach z niepełnosprawnościami oraz osobach z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie bezdomności.

Przygotowany zostanie system realizacji usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności ze względu na starszy wiek, niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego oraz bezdomność. Chodzi o to, żeby osoby te mogły bezpiecznie  i niezależnie  funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania tak długo, jak tego chcą. Natomiast dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, zapewniona zostanie opieka w warunkach rodzinnych lub zbliżonych do rodzinnych. Strategia zakłada szeroką współpracę administracji rządowej z samorządami oraz sektorem pozarządowym.

Najważniejsze cele strategii
 • Zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu dzieci.
 • Podejmowane będą działania zmierzające do tego, aby każde dziecko wychowywało się w rodzinie: biologicznej,  adopcyjnej, zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • Działania wspierające rodziny pochodzenia dzieci będą zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
 • Rozwijana będzie rodzinna piecza zastępcza, w tym zawodowa w szczególności ukierunkowana na dzieci z niepełnosprawnością i chore.
 • Nastąpi zmiana funkcjonowania obecnie działających placówek całodobowych dla dzieci – z całodobowej opieki długoterminowej na krótkoterminową turnusową oraz usługową w środowisku lokalnym.
 • Zbudowanie skutecznego i trwałego systemu świadczenia usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Wdrożony zostanie system realizacji usług społecznych oraz standaryzacja usług dla osób starszych;
 • Wspierana będzie rodzina, która realizuje opiekę nad osobą starszą.
 • Rozwijane będą środowiskowe formy wsparcia nad osobami starszymi.
 • Wspierane i rozwijane będą kadry, które świadczą usługi społeczne.
 • Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, dające możliwość życia w społeczności lokalnej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
  • Stworzony zostanie system wsparcia osób i rodzin z niepełnosprawnościami.
  • Prowadzone będą działania, które mają  zapobiegać umieszczaniu osób z niepełnosprawnościami w instytucjach opieki całodobowej.
  • Wdrażana będzie idea niezależnego życia, wspierana mieszkalnictwem wspomaganym.
  • Realizowane będzie dążenie do usamodzielniania mieszkańców instytucji całodobowej opieki stacjonarnej.
 • Stworzenie skutecznego systemu usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Utworzony zostanie system koordynacji oraz standaryzacji usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nastąpi rozwój usług społecznych skierowanych do tych osób, co ograniczy konieczność korzystania z opieki całodobowej.
  • Nastąpi zmiana sposobu funkcjonowania stacjonarnej instytucji opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością.
  • Wdrożony zostanie system koordynacji oraz standaryzacji usług społecznych dla osób w kryzysie bezdomności.
  • Opracowane zostaną i wdrożone rozwiązania na rzecz przejścia ze wsparcia instytucjonalnego do wsparcia w formie mieszkaniowej.
KPRM
Print Friendly, PDF & Email