RPO w kujawsko-pomorskim. Na jakie działania można uzyskać wsparcie?

RPO w kujawsko-pomorskim. Na jakie działania można uzyskać wsparcie?
Fot. Andrzej Goiński / kujawsko-pomorskie.pl

Aktualnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego można pozyskać wsparcie na tworzenie ośrodków pomocowych dla osób potrzebujących wsparcia, nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi oraz pracowni i warsztatów w szkołach zawodowych; osoby poszukujące pracy będą mogły odbyć studia podyplomowe, staże, szkolenia i kursy zawodowe; możliwa będzie budowa oczyszczalni ścieków, także tych przydomowych czy instalacja nowoczesnego oświetlenia ulic.

– Do tej pory w ramach naszego RPO podpisaliśmy ponad dwa tysiące umów na łączną kwotę ponad 6,3 miliarda złotych. W każdej, nawet najmniejszej miejscowości regionu widać efekty naszego wsparcia. Powstały nowe przedszkola, kameralne domy dziecka, domy dla seniorów, ścieżki rowerowe czy duże projekty infrastrukturalne. Zapraszam do składania wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pomoc dla najsłabszych

Aż 63 miliony złotych znajduje się w puli konkursu, którego tematem jest rozwój usług społecznych. Chodzi tu o tworzenie nowych miejsc opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, między innymi w dziennych domach pobytu, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkań chronionych i wspomaganych, a także rozwoju niestacjonarnych usług opiekuńczych (wolontariat, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe). W ramach konkursu można także uzyskać dofinansowanie na projekty ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Wnioski może składać każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych, koniecznie w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego. Wnioski będzie można składać pomiędzy 9 a 27 marca. więcej na stronie mojregion.eu.

Nowe miejsca w żłobkach

Najmłodsi mieszkańcy regionu znajdą swoje miejsca w nowoczesnych żłobkach pod opieką wykwalifikowanej kadry. Dofinansowanie można uzyskać przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. Dodatkowo środki będzie można uzyskać także na działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Pula środków w konkursie jest znaczna, bo aż prawie 43 milionów złotych. Wnioski można składać do 9 marca. Więcej na stronie mojregion.eu.

Kształcenie zawodowe

Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych lub już istniejących obiektów szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne jest tematem konkursu, w którym nabór wniosków trwa do 28 lutego. Pula środków w konkursie wynosi 1,7 mln złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Więcej na stronie mojregion.eu.

Wsparcie dla osób zwalnianych z pracy

Ouplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. W konkursie wnioskodawcą może być instytucja mająca co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i dla ostatecznych odbiorców przygotuje program, który będzie zawierać: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia oraz wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, która może być uzupełniona o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej. Pula środków w konkursie to 8,2 mln złotych, a nabór wniosków trwa do 13 marca. Więcej na stronie mojregion.eu.

Oświetlenie uliczne

Jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie lub w związkach i stowarzyszeniach, samorządowe jednostki organizacyjne lub zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego z terenu wojewódzkiego ZIT-u mogą ubiegać się o dofinasowanie w konkursie dotyczącym modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4,5 mln złotych. Wnioski można składać do 29 czerwca. Więcej na stronie mojregion.eu.

Infrastruktura wodno-ściekowa

Trzy miliony złotych znajduje się w puli konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego temat jest rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nabór trwa do końca czerwca. Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego, również w związkach i stowarzyszeniach. Wnioski mogą składać również samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Środki będzie można uzyskać na: budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi, a także instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontrolno-pomiarowych). Więcej na stronie mojregion.eu.

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
Fot. Andrzej Goiński
Print Friendly, PDF & Email