Sopot: Wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami

Sopot: Wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami
Fot. pixabay.com

Od prawie 4 lat w sopockim MOPS asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Dla osób mniej samodzielnych to ważna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” kolejne osoby, w tym również obywatele Ukrainy, mogą liczyć na usługi asystenckie.

– Pomoc asystenta jest ważnym wsparciem dla osoby, która z powodu niepełnosprawności napotyka na różne ograniczenia i trudności – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Asystent pomaga odnaleźć się w codziennym życiu oraz zwiększa szansę na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia – dodaje A. Czekaj.

– Miasto za pośrednictwem MOPS od prawie 4 lat oferuje wsparcie asystenta. Pozyskuje również dodatkowe środki, aby objąć wsparciem asystenta kolejne osoby potrzebujące takiej formy pomocy. Obecnie 12 asystentów wspiera 47 mieszkańców Sopotu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, ze wsparcia asystenta mogą skorzystać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie asystenta mogą także otrzymać obywatele Ukrainy. Usługi świadczone są nieodpłatnie.  

– Zadaniem asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością kontaktu z otoczeniem oraz udziału w  życiu społecznym – mówi Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej, np. dojeździe na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do wybranej przez siebie placówki czy instytucji, załatwianiu spraw urzędowych, a także uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy społecznych.  

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jednego uczestnika programu uzależniony jest od rodzaju orzeczenia, stopnia niepełnosprawności i wynosi maksymalnie od 30 do 70 godzin miesięcznie.

W tym samym czasie uczestnik programu nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych, obejmujących analogiczne wsparcie).

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i realizowany będzie do końca grudnia 2022 r.

Wsparcie asystenta również dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, mogą także liczyć na pomoc asystenta. Warunkiem skorzystania z usług jest legalny pobyt na terenie Polski, posiadanie numeru PESEL oraz orzeczenia o niepełnosprawności wydanego w ukraińskim systemie orzeczniczym. Osoby, które nie mają przy sobie dokumentów poświadczających niepełnosprawność, mogą złożyć oświadczenie o posiadaniu orzeczenia. To oznacza, że obywatele Ukrainy nie muszą występować o wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W ramach programu mogą skorzystać ze wsparcia asystenta do 30 godzin w miesiącu, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o usługach asystenckich oraz innych formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 236, 232.

Print Friendly, PDF & Email