Sopot: Mieszkanie dla Absolwenta i Dostępne mieszkanie. Nowe programy PFRON

Sopot: Mieszkanie dla Absolwenta i Dostępne mieszkanie. Nowe programy PFRON
Fot. Marcus Aurelius/Pexels

Sopot przystąpił do realizacji nowych programów PFRON: Mieszkanie dla Absolwenta i Dostępne mieszkanie. Programy skierowane są do osób z niepełnosprawnościami.

Mieszkanie dla Absolwenta

Celem projektu Mieszkanie dla Absolwenta jest wsparcie rozpoczynających niezależne życie absolwentów z niepełnosprawnością, kończących naukę we wszystkich typach szkół, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań.

Wysokość wsparcia będzie zależna od lokalizacji mieszkania oraz od rodzaju niepełnosprawności. Na najwyższą kwotę pomocy będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, czyli wymagające mieszkania bez barier architektonicznych.

Program ten ma jednocześnie motywować do aktywności na rynku pracy. Przemawia za tym charakter degresywny (zmniejszanie nakładów finansowych) udzielanej pomocy na mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie  w 2022 r. zakłada, iż wnioskodawca w pierwszym roku otrzyma zwrot 100 proc. wysokości kwoty najmu. W drugim roku pomoc wyniesie 70 proc., a w trzecim i ostatnim spadnie do 40 proc. kosztów wynajmu mieszkania.

Rozkład wsparcia ma zachęcać uczestników do jak najszybszego znalezienia zatrudnienia. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest więc podjęcie pracy w ciągu pierwszych 12 miesięcy najmu, kiedy to najemca nie musiałby wydawać żadnych pieniędzy za uzyskane lokum.

Składanie wniosków do sopockiego MOPS odbywa się drogą elektroniczną, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Można to zrobić samodzielnie lub przy wsparciu pracownika MOPS w Sopocie, aż do 31 grudnia 2023 r. Pełną informacją służą zainteresowanym specjaliści Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, pod numerem tel. 58 555 15 76 (w godzinach pracy Ośrodka) ul. Kolejowa 14. Szczegółowe wiadomości o programie są dostępne w MOPS oraz na stronie internetowej PFRON.

Dostępne Mieszkanie – program dla osób z niepełnosprawnością

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Zobacz: Dokumenty programowe

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65. roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania:

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m kw. i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

  • udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
  • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1., spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać przez System Obsługi Wsparcia . W tym cele niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

W Sopocie maksymalnie można otrzymać dofinansowanie do kwoty 97 406 zł.

Realizatorem Programu jest powiat, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.

Więcej informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 tel. 58 551 17 10.

Print Friendly, PDF & Email