"Sięgamy po sukces" - PFRON ogłasza nabór wniosków w nowym programie

"Sięgamy po sukces" - PFRON ogłasza nabór wniosków w nowym programie
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące sześciu kierunków pomocy.

Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów, opracowanych dla poszczególnych kierunków pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”. Wnioskodawca powinien zapoznać się z tym regulaminem, który dotyczy kierunku pomocy, w ramach którego składa wniosek w konkursie. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w rozdziałach VII-XII ogłoszenia o konkursie.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków. Za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku poprzez Generator Wniosków.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia 7 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 7 grudnia 2021 roku do godziny 12:00 Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

  • 1) kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • 2) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • 3) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • 4) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • 5) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • 6) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 150.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2022 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Więcej informacji i szczegóły konkursu dostępne TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email