Senacka komisja nie zaproponowała poprawek do nowelizacji dotyczącej doktorantów

Senacka komisja nie zaproponowała poprawek do nowelizacji dotyczącej doktorantów
Fot. Pixabay

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu nie zaproponowała żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o doktorantach i szkołach doktorskich, mającą na celu złagodzenie konsekwencji związanych z wynikami oceny jakości działalności naukowej.

Mowa o noweli Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowanego przez ministra edukacji i nauki. Dotyczy ona doktorantów i działania szkół doktorskich oraz kontynuacji postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, która we wtorek omawiała nowelizację ustawy o doktorantach i szkołach doktorskich nie zaproponowała do niej poprawek i będzie rekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek.

Za przyjęciem noweli głosowało 9 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawy będzie przedmiotem prac Senatu na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę.

W noweli zaproponowano wprowadzenie rozwiązania łagodzącego skutki uzyskania kategorii naukowej B w danej dyscyplinie przez podmioty doktoryzujące. Możliwe będzie dokończenie przez nie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych przed dniem przyznania tej kategorii naukowej, przy równoczesnym utrzymaniu zakazu wszczynania nowych postępowań (do czasu uzyskania kategorii naukowej co najmniej B+ w wyniku drugiej ewaluacji). Zgodnie z obecnymi przepisami szkoła doktorska może być prowadzona wyłącznie w dyscyplinach, w których podmiot ma kategorię naukową nie niższą niż B+.

Przeniesienie doktoranta z jednej szkoły doktoranckiej do innej, w przypadku zaprzestania kształcenia w danej dyscyplinie, może odbyć się tylko za zgodą samego doktoranta. W razie braku zgody wprowadzony zostanie obowiązek pokrycia przez podmiot prowadzący szkołę doktorską osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia, kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. W sytuacji, w której istnieje inna szkoła doktorska kształcąca w danej dyscyplinie, ale nie ma możliwości przeniesienia do niej doktoranta, również podmiot prowadzący likwidowaną szkołę doktorską będzie zobowiązany pokryć koszty uzyskania przez doktoranta stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Zaproponowano także dodanie przepisu dającego możliwość nałożenia na uczelnię albo na inny podmiot prowadzący szkołę doktorską administracyjnej kary pieniężnej. Przeciwko temu ostatniemu z przepisów zaprotestowała Lewica. Zaproponowała poprawkę usuwającą taką możliwość, ale nie spotkała się ona z akceptacją większości posłów.

W myśl noweli szef MEiN będzie mieć możliwość nałożenia – na uczelnię albo inny podmiot prowadzący szkołę doktorską – administracyjnej kary pieniężnej w razie naruszenia zapisu wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce. Czytamy tam, że w przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę doktorską zapewnia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej w tej dyscyplinie.

W razie braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa osobom, które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

W zakresie kontynuacji postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do nadawania tego stopnia sposób dalszego postępowania będzie zależał od momentu, w którym nastąpi utrata uprawnienia. Jeżeli nastąpi ona jeszcze przed powołaniem komisji habilitacyjnej, wówczas postępowanie zostanie przekazane do prowadzenia podmiotowi wskazanemu przez Radę Doskonałości Naukowej.

W razie utraty uprawnienia po powołaniu komisji habilitacyjnej, komisja ta będzie kontynuowała swoje prace, a podjęta przez nią uchwała – wraz z pozostałą dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – zostanie przekazana podmiotowi wyznaczonemu przez RDN. Podmiot ten – na podstawie otrzymanej uchwały – zadecyduje o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Zmiana umożliwi kontynuację wszczętych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku utraty uprawnień przez podmiot habilitujący. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka
Print Friendly, PDF & Email