Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym
Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl/ Źródło:kujawsko-pomorskie.pl

Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich – to część rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, którą uchwalił Sejm.

Najważniejsza zmiana dotyczy podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Świadczenie ma wzrosnąć ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS. Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in.  przesłanki ubóstwa.

  • Co jeszcze się zmieni?
  • Ustawa zakłada również wprowadzenie szeregu zmian, które poprawią sytuację uczestników zajęć Centrów i Klubów Integracji Społecznej (KIS). Zmiany dotyczą m.in.
  • Uelastycznienia czasu uczestnictwa w CIS. Dotychczas, czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosił przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowe przepisy umożliwią większą swobodę ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.
  • Maksymalny okres uczestnictwa w CIS będzie mógł wynosić 24 miesiące, to znaczy o 6 miesięcy dłużej niż obecnie,
  • Obecnie, kierownik CIS może przyznać uczestnikowi do 6 dni wolnych od zajęć.  Po zmianach uczestnik zajęć będzie mógł skorzystać w sumie z 12 dni wolnego, w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa. Zwiększony został także limit dni nieobecności z powodu choroby, z 14 do 21 dni.
  • Z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony został okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał – w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego – przyjąć do pracy uczestnika lub absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Dotychczasowe rozwiązanie zobowiązujące pracodawcę do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy nie przynosiło bowiem zamierzonych rezultatów.
  • Podniesiono również górny limit premii motywacyjnej do 100 proc. świadczenia integracyjnego z obecnych 50 proc. Natomiast osoby mające prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy będą mogły uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez KIS.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

W 2019 roku usługami reintegracyjnymi w CIS objęto  11,1 tys. osób, a ze wsparcia KIS skorzystało 11,9 tys. osób. Ponad 40 proc. z nich to osoby długotrwale bezrobotne.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email