Sejm przyjął nowelizację specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Sejm przyjął nowelizację specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy
Fot. Sejm RP / Twitter

Sejm przegłosował w czwartek (7 kwietnia) ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. – Ustawa była przedmiotem szerokich konsultacji z samorządami – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas prac w parlamencie. Przyjęte przepisy zostały przygotowane w MSWiA we współpracy z innymi resortami.

Przegłosowane przez Sejm rozwiązania doprecyzowują i uzupełniają niektóre przepisy specustawy. Zmianie ulegną zasady dotyczące rejestracji uchodźców oraz nadawania numeru PESEL.

Nowelizacja ustawy umożliwia upoważnienie osób niezatrudnionych w urzędach gmin (miast) do realizacji czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Rozwiązanie to zostało wprowadzone ze względu na znaczną liczbę zainteresowanych otrzymaniem numeru PESEL oraz brak wystarczającej liczby pracowników samorządowych mogących realizować to zadanie.

Nowe przepisy pozwolą również na delegowanie pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, by mogli oni wesprzeć organy, które aktualnie są obciążone wykonywaniem zadań pomocowych dla ukraińskich uchodźców wojennych.

Znowelizowane przepisy uszczegóławiają zasady przyznawania statusu osoby korzystającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Precyzują, kiedy osoba małoletnia musi być obecna przy składaniu wniosku o PESEL. Kolejna zmiana to doprecyzowanie przepisów dotyczących posiadania przez ukraińskich obywateli, którym został nadany numer PESEL, uprawnień do opieki medycznej.

Wsparcie medyczne i zawodowe

Przegłosowane przez Sejm rozwiązania pozwolą na świadczenie usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy na rzecz swoich rodaków, którzy nie znają języka polskiego. Ponadto Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła gromadzić, przechowywać, a następnie dostarczać stronie ukraińskiej produkty lecznicze w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

Przygotowane regulacje doprecyzowują kwestie tymczasowego wykonywania zawodu na terytorium Polski przez lekarzy i lekarzy dentystów z państw spoza Unii Europejskiej w celu udzielania pomocy medycznej (świadczeń opieki zdrowotnej) obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.

Wsparcie otrzymają również ukraińscy naukowcy. Rozwiązania ułatwią podejmowanie zatrudnienia przez kadrę akademicką. W myśl przegłosowanych przepisów, koszty ponoszone przez polskie służby w związku zapewnianiem bezpieczeństwa uchodźcom z Ukrainy zostaną sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Nowe rozwiązania wejdą  w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

***

Сейм ухвалив зміни до спеціального закону, що стосується воєнних біженців з України

В четвер, 7 квітня ц.р., Сейм ухвалив «Закон про зміни у Законі ‚Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави’, а також про зміни у деяких інших Законах». – Закон був предметом консультацій та перемовин із органами місцевого самоврядування, – сказав під час роботи у будинку парламенту заступник міністра Павел Шефернакер. Ухвалені зміни були підготовлені МВСіА у співпраці із іншими міністерствами.

Зміни, за які проголосував Сейм, розширюють та доповнюють деякі положення спеціального закону. Зміняться правила щодо реєстрації біженців та надавання їм персонального номера PESEL.

Зміни у Законі надають право особам, які не працевлаштовані в управліннях ґмін (муніципалітетах міст), виконувати юридично-правові дії, повязані із надаванням персонального номера PESEL громадянам України. Цю зміну було введено з огляду на те, що персональний номер PESEL бажає отримати дуже велике число громадян України. Немає достатнього числа працівників органів місцевого самоврядування, які могли б виконувати це завдання.

Нові правила дозволять також відряджати тих, хто працює у державному секторі, допомагати органам, що зараз переобтяжені виконанням завдань, пов’язаних із наданням допомоги українським воєнним біженцям.

Змінені положення Закону докладно інформують про правила надання статусу особи, якої стосуються положення Закону «Про допомогу громадянам України». У новому Законі написано, коли неповнолітня особа повинна бути присутня під час процедури оформлення персонального номера PESEL. Наступна зміна – це докладне обговорення правил, що стосуються прав на медичне обслуговування тих громадян України, які одержали персональний номер PESEL.

Медична і професійна підтримка

Зміни, за які проголосував Сейм, дозволять громадянам України надавати психологічну допомогу тим співгромадянам, які не знають польської мови. Окрім цього, Урядова агенція з питань стратегічних резервів матиме можливість накопичувати, зберігати, а потім передавати українській стороні медичні продукти. Йдеться про протистояння наслідкам воєнних дій на території України.

Підготовлені правові норми докладно описують справу тимчасової роботи за професією лікаря та лікаря-стоматолога на території Польщі. Йдеться про лікарів та лікарів-стоматологів, які прибули з поза Європейського Союзу з метою надання медичної допомоги (медичного догляду) громадянам України, які перебувають у Польщі.

Підтримку буде надано також українським вченим. Нововведення полегшать справу працевлаштування у вищих навчальних закладах Польщі. Відповідно до того, за що проголосував Сейм, витрати польських органів влади у зв’язку із гарантуванням безпеки громадянам України покриють з Фонду допомоги.

Нововведення наберуть чинності у наступний день після опублікування у «Законодавчому Віснику», а їх юридична сила поширюватиметься на термін, починаючи від 24 лютого 2022 р. Лише деякі пункти наберуть чинності у інший термін.

MSWiA
Print Friendly, PDF & Email