Samorząd województwa wspiera działania wybitnych społeczników

Samorząd województwa wspiera działania wybitnych społeczników
Fot. Adminstrator

Zgłoszenia do XIX edycji „Nagród i wyróżnień marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej“ przyjmowane są do 20 września 2019 roku.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień marszałka mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Już od 2001 roku właśnie w ten sposób dziękujemy pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Poszukujemy osób, które na co dzień poświęcają swój czas i energię, by zapobiec problemom społecznym.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:

1) indywidualnej dla:

a) kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

b) kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

c) pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.

2) zespołowej dla:

a) jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

b) organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą inicjatywy jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za: działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie; wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin; wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym; inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności; realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej; wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej oraz wyjątkowo kreatywną postawę i zaangażowanie w realizowaniu zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Więcej informacji na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl

Print Friendly, PDF & Email