RPO: Co z dostępem osób ubezwłasnowolnionych do Profilu Zaufanego?

RPO: Co z dostępem osób ubezwłasnowolnionych do Profilu Zaufanego?
Fot. Pixabay

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie od dawna apelują o rozwiązanie problemu braku równego dostępności Profilu Zaufanego dla wszystkich.

Szczególnie trudna jest sytuacja osób z ograniczonymi możliwościami swobodnego poruszania się, które nie mają rachunków bankowych. A osobom występującym w ich imieniu odmówiono potwierdzenia tożsamości podczas zakładania profilu zaufanego – mimo pełnomocnictwa notarialnego.

Rzecznik występował w kwestii braku dostępu osób ubezwłasnowolnionych i ich pełnomocników do usługi Profilu Zaufanego. W wystąpieniu z 13 lutego 2020 r. wskazywał, że z art. 32 Konstytucji wynika prawo do równego dostępu do usług publicznych dla wszystkich obywateli bez względu na ich cechy osobiste. Zgodnie zaś z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, do obowiązków państw-stron należy podejmowanie „odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych”. Wynika z tego konieczność zapewnienia równego dostępu do usługi systemu ePUAP także dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i ich opiekunów. Wykluczenie możliwości skorzystania z profilu zaufanego dla tej grupy obywateli trudno zaś uznać za uzasadnione i proporcjonalne w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 7 maja 2021 r. informował, że trwają prace analityczne w celu rozwiązania problemu pełnomocnictw elektronicznych nie tylko osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, ale też osób fizycznych reprezentujących osoby fizyczne (w tym osoby niepełnosprawne), ale w taki sposób, by było wiadomym, że daną czynność wykonał pełnomocnik a nie osoba, która pełnomocnictwa udzieliła. Teraz RPO prosi Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w KPRM, o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad rozszerzeniem dostępu usługi Profilu Zaufanego na opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.

– Wyrażam w związku z tym nadzieję, że uwagi Rzecznika wyrażane również w poprzednich wystąpieniach zostaną uwzględnione i doprowadzą do zmiany regulacji w tym zakresie – podkreślił Stanisław Trociuk, zastępca RPO.

brpo.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email