Rozmawiali o edukacji niepełnosprawnych

Rozmawiali o edukacji niepełnosprawnych
Fot. pixabay.com

19 marca w siedzibie W-MODN (Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli) w Elblągu odbyło się spotkanie dla nauczycieli dotyczące edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wśród poruszonych tematów były, m.in. edukacja włączająca, a także kształcenie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Organizatorami sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego byli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Poruszono zagadnienia dotyczące edukacji włączającej. Mówiono też o kształceniu uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w stopniu głębokim); z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ruchowymi, w tym z afazją.

Ważną kwestią było także kształcenie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Podczas dyskusji wspomniano, jak ważne jest wsparcie i współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.

Pojawiło się również zagadnienie akceptacji niepełnosprawności, odmienności w środowisku ucznia (wśród rodziców i osób dorosłych).

Oprac. MM
Źróło: pppjeden.ehost.pl
Print Friendly, PDF & Email