ROPS o świadczeniach pomocy społecznej

ROPS o świadczeniach pomocy społecznej
Fot. Adminstrator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził analizę, ukazującą jak w porównaniu do lat ubiegłych zmieniła się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przedstawia również rozwiązania, które mogą stanowić o ciągłym zmniejszaniu się tego wyniku.

Już na wstępie raportu z przedstawionych informacji dowiadujemy się, że w roku 2018 spadł procent osób objętych różnego rodzaju zasiłkami z pomocy społecznej. W roku 2017 osoby, które otrzymały wsparcie stanowiły 10,16 proc. ludności w stosunku do wszystkich mieszkańców województwa, w roku 2018 natomiast jest to 9,22 proc.

Przyglądając się powodom, dla których udzielona została pomoc, największy procent stanowi bezrobocie (4,98 proc. ludności województwa) oraz ubóstwo (4,70 proc). Inne przyczyny przyznawania świadczeń to: długotrwała lub uciążliwa choroba – 2,83 proc., niepełnosprawność – 2,61 proc., potrzeba ochrony macierzyństwa – 2,24 proc., bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 2,3 proc.

Pomimo tego, że bezrobocie stanowi największy problem naszego województwa, to z roku na rok procent ludzi bezrobotnych ciągle spada. W roku 2018 w urzędach pracy było o 10,3 proc. mniej zarejestrowanych osób niż w rok wcześniej. Co za tym idzie, maleje również procent społeczności ubogiej.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą. Stają się oni czołową grupą, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Autorzy analizy zwracają uwagę, że „[…] należy zintensyfikować działania skierowane do tej grupy, takie jak organizowanie opieki środowiskowej nad osobami starszymi w miejscu zamieszkania m.in. z wykorzystaniem środków RPO WiM 2014-2020, tj.: zatrudnienie wykwalifikowanych opiekunek, angażowanie pomocy sąsiedzkiej, aktywizowanie środowiska lokalnego, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych”. Takie działania na pewno będą pomocą dla osób niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą oraz ich rodzin. Dobrym rozwiązaniem są również ośrodki wsparcia dziennego, do których uczęszczać mogą osoby samodzielne na tyle, aby funkcjonować przy niewielkim wsparciu. Dużym plusem tego rozwiązania są koszty, znacznie niższe niż wsparcie opiekuna w domu pomocy społecznej.

Jak zauważają autorzy przedstawionej analizy, podstawowy miernik, który odzwierciedla poziom zamożności, to wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. W czasie zbierania danych pozycja województwa warmińsko-mazurskiego znacznie się poprawiła. – Jest to bardzo pozytywna zmiana, która świadczy o tym, iż pomimo różnych opóźnień rozwojowych, ubóstwo relatywne na Warmii i Mazurach maleje szybciej niż w innych regionach. Wsparciem dla społeczności lokalnej jest rozwój usług społecznych, sprzyjających aktywizacji i zaspokajaniu potrzeb lokalnego środowiska, które mogłyby być świadczone np. w centrach usług społecznych – czytamy w dokumencie.

W dużym stopniu uwaga zwracana jest na rządowy Program Rodzina 500+, który według analizy nie wpływa korzystnie na aktywność zawodową kobiet, wolących pozostać poza rynkiem pracy. I choć ma to wpływ na spadek osób niezatrudnionych, to tylko dlatego, że biorąc pod uwagę wynagrodzenia finansowe za wykonywaną pracę, wiele kobiet woli pozostać przy 500+, nie rejestrując się jako bezrobotne. To jednak może mieć przykre konsekwencje w przyszłości, między innymi przez brak nabywania nowych umiejętności, co wpłynie na ponowne zatrudnienie na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Propozycją pomocy w rozwiązaniu tych problemów są poczynania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014/2020. – Ze środków RPO WiM 2014-2020 możliwe jest również finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej, tj. centrów i klubu integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej – piszą autorzy analizy.

Dzięki możliwości uczestnictwa społeczeństwa w wielorakich działaniach reintegracyjnych zacznie zmniejszać się liczba ludności, która korzysta długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej. Poprawia się również sytuacja osób wykluczonych społecznie oraz maleje stopień bezrobocia. Wszystkie te czynniki wpływają na poprawę stanu całego województwa warmińsko-mazurskiego, co zauważyć można w coraz lepszych statystykach.

Oprac. Magdalena Wójcik
Źródło: „Analiza problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2018” (warmia.mazury.pl)
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email